http://www.tungsong.com

ครั้งที่ 1
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ครั้งที่ 2
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2563 และรายงานการบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) ประจำปีงบประมาณ 2563