http://www.tungsong.com

 
บทที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2558

บทที่ 2 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2558

- แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ.2558-2560)

- ตารางที่ 1 แสดงสรุปการนำโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ  2558

- ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ  2558

- ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2558

- รายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ