ประกาศ
บทที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2554

ส่วนที่ 1  ประเมินผลในเชิงปริมาณ

ส่วนที่ 2 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

บทที่ 2 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2554

-  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองทุ่งสง

-  ตารางแสดงสรุปการนำโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2554 2556)  ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2554

-  ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554

-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2554

รายละเอียด รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

บทที่ 3 รายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2554