ประกาศ
บทที่ 1 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2553

ส่วนที่ 1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ส่วนที่ 2 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

บทที่ 2 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2553

-  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองทุ่งสง

-  ตารางแสดงสรุปการนำโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2553 2555)  ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2553

-  ตารางแสดง สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2553

-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2553

รายละเอียด รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง