ประกาศ
บทที่ 1 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2552 

ส่วนที่ 1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ส่วนที่ 2 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

บทที่ 2 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2552

-  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองทุ่งสง

-  ตารางแสดงสรุปการนำโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2552 2554)  ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2552

-  ตารางแสดง สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2552

-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2552  (ยุทธศาสตร์เร่งด่วน และ  ยุทธศาสตร์ที่ 1-6)

รายละเอียด รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ภาพรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน