บทที่ 1 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2551 

ส่วนที่ 1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ส่วนที่ 2 การประเมินผลเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ 3 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

บทที่ 2 รายละเอียดการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเชิงปริมาณ

-  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองทุ่งสง

-  ตารางแสดงสรุปการนำโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2551 2553)  ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2551

-  ตารางแสดง สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2551

-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2551  (ยุทธศาสตร์เร่งด่วน และ  ยุทธศาสตร์ที่ 1-6)

รายละเอียด รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจำปี 2551

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ