แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริงรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริงรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริงรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2552
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริงรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2551
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริงรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2550
สรุปรายรับ-รายจ่ายจริงรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2549