- แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี 2561-2565

- โครงการ/กิจกรรม

  - โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานต้นแบบฯ

  - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(AMQA)

  - การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563