หน้าแรก > รายละเอียดข่าว >

 

 

อีกความสำเร็จ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม    
   

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2552 โดยมีนายธนคม  เจริญฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านเครือข่าย รัฐ เอกชน ประชาสังคมของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่

*เครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่เทศบาลเมืองทุ่งสงริเริ่มขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่งสงไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวประกอบไปด้วยการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศ ด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้ร่วมกันช่วยเหลือ แก้ไข ดำเนินงานในลักษณะร่วมมือ ร่วมใจกับแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกัน โดยจะไม่ใช้การสั่งการ แต่ใช้การร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ แบ่งงานกันตามบทบาทหน้าที่ ตามภารกิจ จนนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในท้ายที่สุดมีการทบทวนติดตามผลร่วมกัน

*เครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและผลงานที่เป็นเลิศของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการสร้างเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมโดยร่วมกันบูรณาการเป็นเครือข่าย อสม. ที่พัฒนาให้เป็น นักพัฒนาสุขภาวะภาคประชาชน ในการอบรมหลักสูตรแม่อาสา จนนำไปสู่นวัตกรรมการประดิษฐ์เต้านมจำลอง และเครือข่ายต่าง ๆ อีกมากมาย  โดยทำงานร่วมกับคณะทำงานชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในการบริการกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมประชาชนทุกคนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

*เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด้วยความเข้มแข็งของการทำงานแบบเครือข่ายบูรณาการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ได้เข้ามามีส่วนร่วม และใช้วิธีการทำงานทั้งแบบสายการบังคับบัญชาและสายประสานงานเป็นหลักจนเทศบาลได้รับการกล่าวขานว่าเป็น พี่เลี้ยงเครือข่าย ซึ่งบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายที่สำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการแพร่ระบาดและ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เสพและผู้ค้าที่กลับใจ การแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของผู้เสพ ผู้ค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้เป็นกลยุทธ์หลักสำคัญของเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง   ขอขอบคุณทุกเครือข่าย  ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ  เอกชน  และประชาสังคม  จากสถาบันพระปกเกล้า  โดยทุกเครือข่ายจะร่วมแรง  ร่วมใจ  สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จต่อไป

 

แหล่งที่มา : -

ลงประกาศเมื่อ : 23/11/2552  14:18:23 น.