ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองทุ่งสง

ส่วนที่ 1

1.1.   บทนำ

 

1.2    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 

1.3.   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 

1.4    ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2552

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2552 หน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในเขตเทศบาล

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี และนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552

กราฟที่ 1  กราฟแสดงการนำโครงการในแผนสามปีมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2552

กราฟที่ 2  กราฟแสดงการตั้งงบประมาณในแผนสามปีและนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552

กราฟที่ 3  กราฟแสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2552

กราฟที่ 4  กราฟแสดงจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ.2552

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552

ยุทธศาสตร์เร่งด่วน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 

แนวทางที่  1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

 

แนวทางที่ 2 การศึกษาเพื่อชีวิต ชีวา และอาชีพ

 

แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

แนวทางที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

 

แนวทางที่ 5 การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

แนวทางที่ 6 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงามสิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน

 

แนวทางที่ 1 จัดระบบจราจร ให้มีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางที่ 2 ร่วมกันบริหารจัดการ จัดระเบียบและปรับปรุงตลาด ร้านค้าแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน เป็นตลาดผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

แนวทางที่ 3 จัดระบบการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูระบายน้ำให้สะอาด  อยู่เสมอ ครอบคลุมทุกชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้าน  ความสะอาดชุมชน สร้างจิตสำนึกการรักษาความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่  อาศัยของตนเอง จัดระบบบริหารดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเป็น  ระเบียบเรียบร้อยของเมือง จัดตั้งหน่วย Call Center บริการ 24 ชั่วโมงในศูนย์บริการร่วม(One Stop Service) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

 

แนวทางที่ 4 จัดระบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 5 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

 

แนวทางที่ 7  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาคนให้มีสุขภาพ กีฬาเด่น ร่วมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และร่วมกับสถาบันการกีฬาและสถาบันการศึกษา ชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน

 

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพของศูนย์กีฬาเทศบาลให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ครบครันโดยมีผู้ชำนาญกีฬาและครูฝึกกีฬาที่มีประสิทธิภาพ

 

แนวทางที่ 3 จัดและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

 

แนวทางที่ 5 จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและระบบประกันสุขภาพให้องค์กรชุมชนดูแลสุขภาพของประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล

 

                5.2 สนับสนุนองค์กรชุมชน (อบช.) อสม. ดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประสานงานการบริการสุขภาพ

 

                5.3 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล

 

แนวทางที่ 6 ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการป้องกันให้ความรู้ด้านป้องกันโรคโภชนาการ

 

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้มาตรการเกี่ยวกับมาตรฐาน  สุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร และสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย

 

แนวทางที่ 9 สกัดกั้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายด้วยยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน (เน้นการป้องกัน ปราบปราม และบำบัด)

 

แนวทางที่ 10 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดี พัฒนาการท่องเที่ยวแก้ปัญหา หนี้สินและความยากจน

 

แนวทางที่ 1 ให้ความรู้และพัฒนาฝึกทักษะงานพิเศษต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียน เยาวชน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดปัญหาการ ว่างงาน โดยทุกภาคีในเมืองทุ่งสงมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาทุ่งสงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

5.1 บริหารจัดการที่ดีระดับเทศบาล

 

แนวทางที่ 1  พนักงานทศบาล/ลูกจ้างทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ทำงานชิงรุกมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานใช้หลักการใหม่บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักผลงานคุณภาพงานประเมินด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล มีการจัดและประเมินอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อสาธารณชนด้วยระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้

 

แนวทางที่ 2  ทำให้เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

 

แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ

 

                3.1. ส่งเสริมให้มีคุณภาพของการบริการตามมาตรฐานด้านการบริการ  (เมืองมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  ความเสมอภาคเป็นธรรมต่อเนื่องและมีความสะดวกสบาย)

 

                3.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

 

   3.3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

 

                3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

                3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์เทศบาลให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์และเป็น ที่รู้จักแก่สังคม

 

                3.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร

 

5.2. บริหารจัดการที่ดีระดับชุมชน

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน บริหารจัดการชุมชนของตนเองเชิงบูรณาการให้มีการพัฒนาการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางที่ 2 สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาองค์ความรู้ภาคประชาชน

 

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ของชุมชนเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดการดำรงชีพของประชาชน

 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา คูระบายน้ำ ถนน ตรอก ซอย สะพาน การจราจรให้เสร็จสมบูรณ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน

 

แนวทางที่ 1 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางที่ 5  รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาคนให้มีสุขภาพ กีฬาเด่น ร่วมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และร่วมกับสถาบันการกีฬาและสถาบันการศึกษา ชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชนประชาชน  ให้มีพื้นฐานการกีฬาที่ดี นำไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

5.1 บริหารจัดการที่ดีระดับเทศบาล

 

แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ

 

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

3.7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 

แนวทางที่ 6   พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา คูระบายน้ำ ถนน ตรอก ซอย สะพาน การจราจรให้เสร็จสมบูรณ์