ปกหน้า+สารบัญ
ประกาศเทศบาล+บันทึกหลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี

สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ

สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

บัญชีแสดงจัดคนลสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง