- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
  
 * มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง/มาตรฐานจริยธรรมองค์กร
    * โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    * โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร(กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล) ประจำปี 2563

    * ประกาศค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
    *
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    * โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปี 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
  
 * มาตรฐานจริยธรรม
    * ประกาศค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร, ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    * ประกาศเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 2564

    * กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 2564
    *
กิจกรรมชาวเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมใจหยุดคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)