- งานทะเบียนราษฎร 2561, 2562, 2563

- หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 2562, 2563