- งานทะเบียนราษฎร 2561, 2562, 2563, 2564

- หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 2562, 2563, 2564

- การชำระภาษี(กองคลัง) 2563, 2564

- งานทันตสาธารณสุข 2562, 2563

- การพ่นสารเคมีกำจัดยุง 2564

- งานรักษาความสะอาด 2564

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2564

- งานสัตวแพทย์ 2564

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2564