โครงการ  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ระยะที่ 2
ด้านการบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  เรื่อง  บุคลิกภาพในการบริการ
ด้านการบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  เรื่อง  มาตราฐานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
คู่มือการปฎิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลังฯ
คู่มือการปฎิบัติงาน อปท.
คู่มือการปฎิบัติงาน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฎิบัติงาน การติดตามและประเมินผล