ขอความร่วมมือ ห้าม! ทิ้งเศษขยะ/วัสดุ อุปกรณ์ในบ้าน ลงในน้ำ เพราะจะกีดขวางทางไหลของน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก สุดท้าย...จะทำให้ น้ำท่วมบ้านคุณ
หน้าแรกศูนย์เตือนภัยฯ
รายงานสถานการณ์และปริมาณน้ำฝน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ติดต่อหน่วยงานสนับสนุน
เมืองทุ่งสงกับการก้าวรุกตั้งรับภัยพิบัติ
รายชื่อที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วม
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คู่มือเตรียมตัวรับ อุทกภัยน้ำท่วม วาตภัย ดินถล่ม
ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
เอกสารน่ารู้เกี่ยวกับอุทกภัย

เอกสารการสัมนาเปิดโครงการวางแผนจัดการที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ
กราฟรายงานปริมาณน้ำฝนปี 2008-2011