http://www.tungsong.com

 

โครงการจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศน์เมืองอย่างมีส่วนร่วม

 

ประเด็นการนำเสนอ

1.ทบทวนโครงการและข้อมูลเมืองทุ่งสง

2. การจัดทำแผนและผังชุมชน

3. การจัดทำแผนแม่บทและการจัดภูมิทัศน์เมือง

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่

1. สรุปการวิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่านการค้า

2. วิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนา

การจัดภูมิทัศน์เมืองอย่างมีส่วนร่วม

1. หลักการในการจัดภูมิทัศน์เมือง

2. การคัดเลือกพื้นที่และข้อเสนอเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่

3. ข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่หลัก

4. การใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์เมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ฟื้นฟูระบบนิเวศคลอง พื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการเดินเท้าเป็นหลัก

3. อนุรักษ์ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร

7. ส่งเสริมส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

ผังบริเวณ

1. ผังแสดงเส้นทางเดินรถภายในพื้นที่ตลาดสด

2. ผังบริเวณถนนหน้าอาคารตลอดสดเทศบาล - ลานจอดรถสาธารณะ

3. ผังบริเวณถนนธรรมสุนทรอุทิศ

4. ผังบริเวณถนนภราดร

5. ผังบริเวณถนนศิลปนุสรณ์

6. ผังบริเวณแยกห้องสมุด

7. ผังบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวงฯ)

8. ผังบริเวณคลองท่าเลา

4. แนวทางการนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ