http://www.tungsong.com

     
 
ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

1

ผลการใช้ชุดพัฒนาทักษะการหารที่มีตัวหารไม่เกินสามหลักที่ใช้การ์ตูนประกอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ......โดย พิมพ์พิศา อุดมรัตน์

2 ผลการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนบ้านเกาะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ...โดย นายสุวรรณโณ ศักดิ์ประเสริฐ
3 รายงานการใช้ชุดการสอนระดับเตรียมความพร้อม วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1....โดย นางวัลภา อินทรสุวรรณ
4 รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6... โดย นางจิตรา วุฒิศักดิ์
5

ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ) ชุด    Around   Myself    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล....โดย นางณัฐธิดา    รัตนสุภา

6 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ...โดย นางธิดารัตน์   พลายชุม
7

รายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดการสอนเรื่องหินและดินในท้องถิ่นของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...โดย อ.สุชานี เส้งนุ้ย

8 การพัฒนาชุดการสอนแบบร่วมมือ เรื่องบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...โดย  อ.แสงทอง คงมา
9 รายงานการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ...โดย นางพรทิพย์ เหล่าทองมีสกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
10

การพัฒนาครูโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องไฟฟ้าน่าฉงน ด้วยระบบ EEMS เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง...โดย นางจตุพร    แก้วเนิน

11 บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช....โดย นางสุคนธา  สุนทรอารมณ์
12 บทคัดย่อแบบประเมิน เรื่อง การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    จังหวัดนครศรีธรรมราช ....โดย นางสุคนธา  สุนทรอารมณ์
13 บทคัดย่อวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ....โดย นางวรรณี ชูภักดี
14 รายงานผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ....โดย นางจุไรรัตน์ มณีฉาย
15 บทคัดย่อการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ....โดย นายโชคดี อิ้ววังโส
16 บทคัดย่อการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ....โดย นายโชคดี อิ้ววังโส
17 บทคัดย่อการพัฒนารูปแบบการสอน SUNEE MODEL เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยและเสิรมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ....โดย นางสุนีย์ สถิตย์
18 บทคัดย่อายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏบัติ เรื่องรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โดย นางสุนีย์ สถิตย์
19 บทคัดย่อการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย นางอรัญญา  ธนาวุฒิ
20 บทคัดย่อรายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย นางอรัญญา  ธนาวุฒิ
21 บทคัดย่อารพัฒนาการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย นางรัตนา  เทพพิทักษ์
22 บทคัดย่อารพัฒนาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย นางรัตนา  เทพพิทักษ์