สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 1.  กรุงเทพฯ.  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย,
                       ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542,  10 หน้า.

  นครศรีธรรมราช.  กรุงเทพฯ.  สำนักพิมพ์สารคดี,  2537,  2 หน้า.

  วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.  ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้.  กรุงเทพฯ. กรุงสยามการพิมพ์.
                        2519,  1 หน้า.