Tradition of Nakhon Sri Thammarat


        ประเพณีแรกนาขวัญ  ประเพณีแรกนาขวัญเป็นประเพณีหนึ่งที่เก่าแก่มากของเมืองนคร ในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยืนยันความเก่าของประเพณีแรกนาขวัญว่า "....แต่เมืองซึ่งเข้าทำแรกนามาแต่เดิม ไม่มีของหลวงพระราชทาน คือ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองไชยา สองเมืองนี้เป็นเมืองพราหมณ์เป็นธุระในการพิธี แต่ผู้ว่าไม่ได้ลงนาเอง มอบให้หลวงนาขุนนาเป็นผู้แรกนาแทน....."

          การประกอบพีธีแรกนาขวัญของเมืองนครจัดขึ้นที่ ดอนนาแรก ตั้งอยู่บริเวณตรอกหัวหลาง ทางใต้ของวัดหอไตร อยู่ทางด้านตะวันออกของถนน (ใกล้กับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีะรรมราช) สำหรับพระยาแรกยาขวัญคือ หลวงนา  หลวงนาขี้ช้าง แห่แหนจากประตูชัยสิทธิ์เป็นประตูเมืองด้านใต้

          วันแรกนาขวัญเป็นวันที่ให้กำลังใจในการเริ่มทำนาของชาวเมืองจากทุกทิศ ชาวนครจะมาประชุมกันที่ดอนนาแรก เพื่อชมพิธีบำรุงขวัญในการทำนาปีนั้น ๆ และจะได้เก็บเมล็ดข้าวที่หว่านถือว่าเป็นสิริมงคลมาก เหมาะแก่การนำไปหว่านลงในที่นาของตน เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่การทำมาหากินต่อไป

          ในการประกอบพิธีแรกนาขวัญ มักคำนึงฤกษ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกล่าวคือ
    1. อย่าให้ฤกษ์ตรงกับวันผีเพลีย คือ วันข้างขึ้น 1,5,7,8,9,10,11 และ 15 ค่ำ ข้างแรม 1,5,6,7,8,10,13 และ 14 ค่ำ
    2. ให้ฤกษ์ตรงกับศุภดิถี ซึ่งไม่ตรงกับวันผีเพลียนั้นเอง
    3. ให้ฤกษ์ตรงกับบรุณฤกษ์ คือวันที่ 2,4,5,6,8,11,14,17,22,24,26 และ 27
    4. ให้ฤกษ์ตรงกับวันสมภเคราะห์ คือ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
    5. ให้ฤกษ์ตรงกับวันที่โหรกำหนดให้ธาตุ ปถวี อาโป เตโช และวาโย ได้สัดส่วนพอเหมาะ
การประกอบพิธีแรกนาขวัญ สันนิษฐานว่าคล้ายคลึงกับแบบสุโขทัย เพราะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีในสุโขทัยเป็นพราหมณ์ที่ไปจากเมืองนคร

           ประเพณีแรกนาขวัญของเมืองนคร ได้มีการยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าการทำนาแต่เดิมต้องอาศัยฝนฟ้าและธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นฤดูกาลทำนาของแต่ละภาคไม่ตรงกัน แต่พิธีแรกนาขวัญจะต้องอาศัยฤกษ์ที่ตรงกันทั่วประเทศ และใขขณะเดียวกันชาวนาจะไม่เริ่มทำนาถ้าไม่มีพิธีแรกนาขวัญก่อน ดังนั้นในบางปีเมื่อถึงฤกษ์แรกนาขวัญก็ผ่านช่วงหน้าฝนไปแล้ว

          เป็นที่น่าเสียดายที่ประเพณีแรกนาขวัญซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มากของเมืองนครได้ถูกยกเลิกไป ไม่เช่นนั้นเยาวชนคงได้เห็นประเพณีที่มีความสำคัญอีกประเพณีหนึ่ง
 

ประเพณีกวนอธุปายาสยาคู                    ประเพณีขันหมากพระปฐม