มูลนิธิรามอน แมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ประกาศมอบรางวัล
แมกไซไซ สาขา พัฒนาชุมชน ให้แก่นายประยงค์ รณรงค์ อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านจากตำบล
ไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เรียนจบแค่ชั้น ป.4 แต่ได้รับการยอมรับจาก
คนนครศรีธรรมราชและชุมชนทั่วประเทศว่าเป็น “ผู้นำ” ทางปัญญา ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออก เพื่อให้พึ่งพาตนเอง ไม่ใช่นั่งรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือใคร

คลิกเพื่ออ่าน !  ชีวประวัติ

ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่เชื้อ ถ้ามีความเอื้อเฟื้อ
ก็เหมือนเนื้ออาตมา

แม้เป็นญาติ เป็นเชื้อ ถ้าไม่มีความเอื้อ
เฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่า

อ่าน !    แนวความคิดของท่านด้านสังคม

ตัวตนคนไม้เรียง :  อ่าน !    เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ชุมชนไม้เรียง   กล่าวขานถึงการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลง   สู่วิธีคิดระบบธุรกิจชุมชน
                                                      สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนา

ครูภูมิปัญญา :  อ่าน !   แนวความคิดของท่านในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1  ของสำนักงาน
                                             คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2544

เกษตรอุตสาหกรรมที่ไม้เรียง : อ่าน !   บทความที่ท่านเขียน    เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท