เป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นในงานบวชนาคเท่านั้น ซึ่งเป็นคติที่ใช้สอนนาคให้เป็นคนดี กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

ความหมาย 
              
  ท่านขุนอาเทศ ได้ให้ความหมาย คำตักคือ คำเตือนอันเป็นคติ 
  ท่านดำวัดหัวอิฐ กล่าวว่า " คำตัก คือ กำตัก หรือ กรรมฏัก หมายถึง การกระทำอันแหลม 

เครื่องดนตรี
              
  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการเล่นเช่น ฉิ่ง ฉาบ ซอ ปี่ ทับยาว ส่วนใหญ่ตีเพื่อให้จังหวะ และต้องมีลูกคู่ประกอบด้วย


ซอปี่ทับฉิง

วิธีการแสดง
              
  การเล่นคำตักจะใช้กล่อมก่อนวันบวช แม่เพลงว่าตำตักอาจมี 2-3 คน
  ทำนองการว่าคำตัก แม่เพลงจะขึ้นต้นว่า

          " เจ้านาคเอยจงจำคำโอวาท        เมื่อบวชในศาสนาพุทธ
            จงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ซ้ำ)        จงทำให้ใจบริสุทธิ์ ประดุจดังผ้าขาว "
  ในการแห่นาคแต่เดิมอาจขี่ช้าง ม้า หรือเพื่อนเจ้านาค ระหว่างทางแม่เพลงคำตักฝ่ายชายจะเดินข้างซ้ายของช้างหรือม้าที่เจ้านาคขี่ และใช้มือขวาจับหูช้างหรือจับโกลนม้า ส่วนแม่เพลงฝ่ายหญิงจะเดินทางขวาของช้างหรือม้าจับหูช้างหรือโกลนม้า ผลัดกันว่าตำตักจนถึงวัดและเวียนรอบอุโบสถ
  เนื้อหาของคำตักส่วนมากจะเป็นคติให้เจ้านาคระลึกถึงคุณของบิดามารดา ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รักษศีลและตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ เป็นต้น

ตัวอย่างเพลงคำตัก
              
  เป็นเนื้อหาบางตอนของเพลงคำตักแต่งโดยท่าดำวัดหัวอิฐ

          " เข้ากราบบาทมารดาโศกร่ำ                      เจ้าโศกหวนครวญคร่ำมิวายวาง
  ลูกกราบลาแม่ไกลเสียงแล้วจากข้าง                    เพราะมีกรรมจำร้างห่างจากพระมารดา
          โอ้พระคุณอุ่นอกได้ปกเกล้า                        ได้รักษาข้าพเจ้าจนเติบใหญ่มา
  แม่อาบน้ำป้อนข้าวคุณแม่เจ้าทนเสดสา               นึกสงสารพระมารดาวันนี้ลูกลาไป
          ที่บางคนแม่หาไม่ไหว้ลาพ่อ                        น้ำเนตรไหลคลอลงหลอไหล
  กราบไหว้ป้าน้าลุงชวนกันยุ่งร่ำไร                         เจ้านึกไปถึงมารดาน้ำตาเจ้าไหลลง
          แล้วแค่นขืนกลืนโศกดับโรคร้อน                  พวกแม่ป้าให้พรแล้วสอนสั่ง
  เจ้าจงสดับรับฟังคุณแม่สั่งทุกองค์                        ตั้งใจตรงเจ้าจงยุดเอาคุณพระพุทธโธ
          รัตนะเบื้องต้นค้นหาเหตุ                              เมื่อเจ้าเข้าทรงไตรเพทอันวิเสสโส
  เจ้าจงทำจิตให้บริสุทธิ์จงยุดเอาพระธรรมโม        ทั้งโลโภโทสะเจ้าจงสละเสีย
          ปากว่าไปใจให้ถึงซึ่งรัตนัง                          ห้ามใจไว้อย่าให้หวังนึกถึงลูกเมีย
  ลูกหนาวอย่าว่าแต่ปากน้ำใจเจ้าจงสละเสีย           ทั้งลูกเมียอกทรัพย์สินเจ้าอย่าถวิลหวัง "

         เป็นที่น่าเสียดายที่การละเล่นเพลงคำตักในปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว เนื่องจากการแห่นาคในปัจจุบันมีการแห่นาคด้วยรถ ความจำเป็นในการมีคำตักจึงน้อยลง
 
เพลงร้องเรือ

homeเพลงนา