http://www.tungsong.com


 13 เมษายน

         ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป การที่ประเทศไทยจัดให้มีวันผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นด้วยมติของ องค์การสหประชาชาติ ที่จัดการประชุมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านสังคม ครอบครัวและประเทศชาติ


         ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายประการสำคัญอันเนื่องในอันที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และได้รับนโยบายอันนี้ให้กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดำเนินการโดยครั้งแรกนั้นกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๖
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

        เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือด ร้อน ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้
        เพื่อให้บริการแก่คนชราที่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่าง เช่นการรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด และ นันทนาการ เป็นต้น
        เพื่อแบ่งเบาภระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
        เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก อันสมควรแก่อัตภาพ
        เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
        เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวลเมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้


           ทางรัฐบาลมีหน้าที่จะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูต่อไป ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการจัดการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งได้พิจารณาประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ ๓ ประการ

        ด้านมนุษยธรรม
        ด้านการพัฒนา
        ด้านการศึกษา

         ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกำหนดคำขวัญว่า " Add Life to year " ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกต้องการให้ประเทศต่างๆทั่วโลก ช่วยกันส่งเสริมสถานะของผู้สูงอายุโดยกำหนดคำขวัญว่า " ให้ความรักพิทักอนามัยผู้สูงวัยอายุยืน " จากการประชุมองค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่าด้วยเรื่องของผู้สูงอายุ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ การกำหนดวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงอายุของทุกปีตามแผน โดยกำหนดนโยบายหลักเกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้นมา ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้

        ด้านสุขภาพอนามัย
        ด้านการศึกษา
        ด้านการสังคมวัฒนธรรม
        ด้านความมั่นคงทางรายได้และการทำงาน
        ด้านสวัสดิการสังคม

         กิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กราบขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ


แหล่งที่มา : ศิริวรรณ คุ้มโห้. วันและประเพณีสำคัญ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เดอะบุคส์