ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ประเทศเยอรมนีประกอบด้วยรัฐอิสระ 16 รัฐ รัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ รัฐบาวาเรียและรัฐที่เล็กที่สุดคือ รัฐบรีเมน แต่ละรัฐจะมีเมืองหลวงและรัฐบาลเป็นของตนเอง
           ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ทางภาคเหนือจะเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนทางตอนกลางของประเทศจะมีแม่น้ำไหลผ่านหุบเขาสูงชันซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินและต้นไม้หนาแน่นเรียกพื้นที่นี้ว่า "ภูเขาฮาร์ซ" ทางตอนใต้มีเนินเขาและภูเขาสูงมากมาย พื้นที่บริเวณระหว่างเนินเขาเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนีคือ ยอดเขาซูกชปิตเซ่(Zugspitze) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาบาวาเรียนแอลป์ (Bavarian Alps) สุงถึง 2.63 เมตร
           ป่าดำ หรือภาษาเยอรมันเรียกว่า "ชวาสวาลด์" (Schwarzwald) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาที่เรียกว่า "ป่าดำ" เพราะมีต้นสนสีเขียวเข้มขึ้นอยู่ตามเทือกเขาหนาแน่นดูคล้ายสีดำ
           ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศเยอรมนีมีภูมิอากาศแบบไม่รุนแรง ทางตอนเหนือของประเทศมักมีหมอกลงและเมฆปกคลุมตลอดทั้งวัน ส่วนทางใต้ของประเทศในฤดูร้อนและฤดูหนาวอากาศจะร้อนและหนาวกว่าภาคอื่น ๆ บริเวณทางใต้ของที่ราบสูงตอนกลางและตามเขายาวต่าง ๆ มักมีหิมะปกคลุมตลอดฤดูหนาว ทุกฤดูกาลทั่วประเทศมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง
           โดยแบ่งเป็น 4 ฤดูดังนี้
              - ฤดูใบไม้ผลิ  ตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
              - ฤดูร้อน        ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - สิงหาคม
              - ฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือน กันยายน - พฤศจิกายน
              - ฤดูหนาว       ตั้งแต่เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
Back