http://www.tungsong.com

Your Planet Needs you! Unite to Combat Climate Change คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน


        ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์พลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการ เช่น
        1. การหลั่งไหลของประชากรจากชนบทสู่เมืองใหญ่
        2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
        3. การสร้างอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่คำนึงถึงผลสะท้อนที่ตามมา
        หากปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไข ผลที่มาจะก่อให้แก่ความเดือดร้อนแก่มนุษย์ชาติอย่างมหันต์
        วันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า " การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conference on The Humen Environment) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ผู้สังเกตุการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก
 
        ผลการประชุมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามของเรา
 
        ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day)พร้อมทั้งได้จัดตั้ง "โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ" หรือเรียกย่อว่า "ยูเนป"(UNEP : United Nation Environment Programe) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งในปี 2547 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ เพื่อใช้ร่วมกันทั่วโลกว่า
Wanted ! Sea and Oceans - Dead or Live ? "ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย"
 
        สำหรับในประเทศไทย มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2518 เป็นฉบับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2518 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ป ีพ.ศ.2521 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2522 ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นใหม ่โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน2535 เรียกว่า   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
        พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช2535 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งกระจายอำนาจของการวางแผนและปฏิบัติการการสิ่งแวดล้อมลงสู่ท้องถิ่นและให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมมลพิษ
 
        ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


คำขวัญ

2528 (1985) Youth, Population and Environment เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
 
2529 (1986) A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
 
2530 (1987) Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
-
2531 (1988) Slogan : When people put the environment first, development will last 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
2532 (1989) Global Warming ; Global Warming
ภาวะโลกร้อน
 
2533 (1990) Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
เด็กและสิ่งแวดล้อม
 
2534 (1991) Climate Change : Need for Global Partnership
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
2535 (1992) Only One Earth : Care and Share
 
2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle
 
2537 (1994) One Earth, One Family
โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน
 
2538 (1995) We The Peoples, United for the Global Environment
ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก
 
2539 (1996) Our Earth, Our Habitat, Our Home
รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
 
2540 (1997) For Life on Earth
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก
 
2541 (1998) For Life on Earth "Save our Seas"
"เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
 
2542 (1999) "Our Earth, Our Future … Just Save It"
รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
2543 (2000) 2000 The Environment Millennium : Time to Act
ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา"
 
2544 (2001) CONNECT with the World Wide Web of Life
เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต
 
2545 (2002) Give Earth a Chance
ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต
 
2546 (2003) Water - Two Billion People are Dying for It!
รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน
   
2547 (2004) Wanted ! Sea and Oceans - Dead or Live ?
ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย
   
2548 (2005) GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET
“เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก”
   
2549 (2006) DON'T DESERT DRYLANDS!
“เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ”
   
2550 (2007) MELTING ICE-A HOT TOPIC
ลดโลกร้อน  ด้วยชีวิตพอเพียง
   
2551 (2008) Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy
ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
   
2552 (2009) Your Planet Needs you! Unite to Combat Climate Change
คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน
   
2553 (2010) Many Species One Planet One Future
ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก
   
2554 (2011) Forests:Nature at your Service
ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา
   
2555 (2012) Green Economy: Does it include you
คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
2556 (2013) THINK EAT SAVE
กิน อยู่ คิด
   
2557 (2014) Raise your voice not the sea level
ยกระดับความคิด แก้วิกฤติน้ำท่วมโลก
   
2558 (2015) Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care
7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก
   

 

[หน้าแรกวันสำคัญ]
แหล่งอ้างอิง 1. "ความเป็นมาวันสิ่งแวดล้อมโลก" สยามรัฐ. ปีที่ 46. ฉบับที่ 157456. 6 มิ.ย. 39. หน้า15.
                   2. วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2528.