[ 1 ]     2    3

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 O1  โครงสร้าง
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร
 O3  อำนาจหน้าที่
 O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
 O9 Social Network
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหาร
การดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี
 O13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17 E-Service