[ 1 ]     2    3

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 O1  โครงสร้าง
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร
       * โทร.ติดต่อ ผู้บริหาร
      
  * โทร.ติดต่อ ผอ.กอง
 O3  อำนาจหน้าที่
 O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      * วิสัยทัศน์
        * ค่านิยมร่วม
        * พันธกิจ

      * จุดมุ่งหมายการพัฒนา
        * ยุทธศาสตร์
        * เป้าประสงค์
        * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)(ฉบับทบทวนปี 2559)
        * แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ.2561-2565)
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
       * ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
        * แผนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง
        * แผนที่เมืองทุ่งสง
        * เว็บไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
 O9 Social Network
      * เว็บไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง
        * Facebook เทศบาลเมืองทุ่งสง
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหาร
การดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี
        * รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2562
        * รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2562 และรายงานบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
        * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 O13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      * มาตรฐานการให้บริการ
        * คู่มือประชาชน
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17 E-Service