1.      ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

 

 

2.      รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

 

 

3.      ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

 

 

4.      กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

 

 

5.      งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ

 

 

6.      สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

 

 

7.      ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

 

 

8.      ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

9.      ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

 

 

10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม