แผนสุขภาพประจำปี 56

แบบฟอร์ม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการ สปสช.56 เอกสารประชาสัมพันธ์

Download file pdf or file zip

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

2. ข้อมูลพื้นฐาน

3. ข้อมูลสุขภาพ

4. ข้อมูลภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย/สมุนไพรในชุมชน

5. ทุนในชุมชนด้านสุขภาพ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการบริหาร
ส่วนที่ 4 สรุปผลจำนวนโครงการและงบประมาณปี 2552-2555
ส่วนที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ส่วนที่ 6 การดำเนินการ
ส่วนที่ 7 การทำเวทีประชาคม
ส่วนที่ 8 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 9 โครงการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประจำปี 2556
ส่วนที่ 10 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก