หน้าแรก > แหล่งข้อมูลภาวะโลกร้อน

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อน
ลำดับ แหล่งค้นคว้า รายละเอียดข้อมูล
1. http://climate.onep.go.th/

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น

- ความรู้เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต และการดำเนินการตามพิธีสารเกียวโต

- การดำเนินงานของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. http://www.deqp.go.th/main/

- การเกิดภาวะโลกร้อน

- ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในระดับโลก และในระดับประเทศไทย

- แนวทางการแก้ไขปัญหา

- พิธีสารเกียวโต

- ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดภาวะโลกร้อน

3. www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=20

- ความรู้เรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก

- ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

- ความรู้เรื่องเอลนิญโญ และลานินญา

4. http://www.eppo.go.th/Thaienergynews/Default.aspx

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- ข่าวสารน่ารู้ และบทความเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน

- แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

- คลิปวิดีโอรายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน

5. www.ru.ac.th/climate%2Dchange/

- ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ก๊าซเรือนกระจก

- การปรับตัว

- องค์กรความร่วมมือและการทำงานของไทย

6. www.greenpeace.org/seasia/th/

- หลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าโลกร้อน

- ข้อมูลเรื่องของพลังงาน

- การคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจวัตรประจำวันของตัวเราอย่างง่ายๆ

- ข้อมูลพิธีสารเกียวโต

7. http://www.panda.org/who_we_are/wwf_offices
/thailand/wwf_thailand_our_solutions/climatechange/

- สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน

- ผบกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งใน ระดับประเทศ และระดับโลก

- แนวทางการแก้ไข

8. http://www.lesacd.in.th/index3.html

- ภาวะเรือนกระจก

- กลไกการปรับสมดุลของโลก

- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศโลก

- ปรากฏการณ์โลกร้อน

- การลดลงของโอโซน

- เอลนีโญ - ลานีญา

- การทำลายป่าฝนเขตร้อน

9. www.thai-sbc.org

- กิจกรรมของคณะครู และนักเรียน ในโครงการโรงเรียนพิทักษ์ภูมิอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

- คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- เรื่องร้อนๆ รอบโลก

10. www.toyota-sgw.net

- ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- แนวทางการลดโลกร้อน

- แผนที่สิ่งแวดล้อม (Green Map)

- สาเหตุของภาวะโลกร้อน

- ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

- วิธีลดโลกร้อน

11. www.ipcc.ch/

- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

- ข้อมูลผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

12. www.epa.gov/globalwarming/kids/greenhouse.html

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิอากาศและปรากฎการณ์เรือนกระจก

- ความรู้เรื่องการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

- สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและวิธีบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

- เกมส์และภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน