2. เมืองมีระเบียบ

2.1 จัดระเบียบเมืองทุ่งสง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5

จัดระเบียบเมืองทุ่งสงเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นในท้องถิ่น

วิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
1.จัดทำแผนการจัดระเบียบทุ่งสงโดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นักการเมือง เพื่อร่วมกับระดมความคิดในการจัดระเบียบเมืองทุ่งสงในด้านต่าง เช่น
   
- ระเบียบการจราจร
   
- ระเบียบการค้าและธุรกิจ
   
- ระเบียบการสังคม
1.เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการจัดระเบียบเมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.เพื่อนำความคิดที่ได้จากการประชุมเพื่อไปจัดทำแผนในการจัดระเบียบเมืองทุ่งสงต่อไป
ดำเนินการวางแผนเพื่อเตรียมการในการประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดระเบียบเมืองทุ่งสงโดยดำเนินการวางแผนการเตรียมการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2547 นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 15 ตุลาคม2548 เพื่อกำหนดวันประชุม ต่อไป 1.กองวิชาการและแผนงาน
2. สำนักปลัดเทศบาล
2. นำผลที่ได้จากการระดมความคิดจากข้อ 1 ส่งประชาชนเพื่อให้ประชาชนรับทราบในข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย แล้วนำเสนอข้อคิดเห็นให้กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ไปดำเนินการจัดทำแผนต่อไป เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นไปสู่แผนการปฏิบัติในกอง/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป กองที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำเสนอแผนการจัดระเบียบตามที่ได้มีการระดมความคิดให้ผู้บริหารทราบเพื่อสั่งการต่อไป 1.กองวิชาการและแผนงาน
2. สำนักปลัดเทศบาล
หมายเหตุ วันเวลาที่กำหนดเพื่อส่งแผนการจัดระเบียบของกอง/ฝ่ายต่าง ๆ จะมีการกำหนดอีกครั้ง

2. เมืองมีระเบียบ(ต่อ)

2.2  จัดทำแผนแม่บทการจราจรและขนส่งเมืองทุ่งสง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วัฒนธรรมการขนส่ง การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม

2.5 จัดให้มีศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อกับเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองทุ่งสงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง  และระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 14

สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติและต่างประเทศโดยพัฒนาเวปไซต์ เมืองทุ่งสง

วิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
วางแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจราจรเมืองทุ่งสงโดยดำเนินการขั้นต้นเพื่อเตรียมการในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนักวิชาการ ผู้ทรงคุณ วุฒิและอื่น ๆ ขั้นตอนการวางแผนเตรียมการเป็นขั้นตอนการเตรียม การตามหลักการจัดทำแผนแม่บท
หมายเหตุ :. ในขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทให้นำประเด็นการจัดตั้งศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาด้วย
เพื่อเตรียมการในการวางแผนการจัดทำแผนแม่บทการจราจรเมืองทุ่งสงในขั้นตอนการเตรียมการให้นำเสนองบประมาณในการดำเนินการจัดทำแผนทั้งหมด พร้อมขั้นตอนการดำเนินการผู้เข้าร่วมจัดทำแผนทั้งหมดพร้อมขั้นตอนการดำเนินการผู้เข้าร่วมจัดทำแผน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดำเนินการขั้นเตรียมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยนำเสนอแผนขั้นเตรียมการต่อคณะผู้บริหารภายในเดือน มีนาคม 2548  และผู้บริหารพิจารณาแผนเตรียมการนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 เมษายน 2548 เพื่อสั่งการต่อไป 1. กองช่าง
2. กองวิชาการและแผนงาน

2. เมืองมีระเบียบ(ต่อ)

2.3 จัดระเบียบตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง การค้าขายริมถนน ร้านค้าแผงลอยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกันเองระหว่างแม่ค้าและผู้ใช้บริการเพื่อให้เป็นตลาดของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

จัดระเบียบเมืองทุ่งสงเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นในท้องถิ่น

วิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
1.สำรวจความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้รุ้งตลาดยาว ร้านค้า แผงลอย โดยมีรายละเอียดที่ต้องสำรวจต่อไปนี้
ด้านผู้ประกอบการ
   
1.1  แนวทางการรักษาความสะอาด
    1.2 แนวทางการจัดระเบียบสถานที่ค้าขาย
    1.3  แนวทางการดูแลคุณภาพสินค้า
    1.4  แนวทางการส่งเสริมการค้า
    1.5  แนวทางการ
จัดระเบียบทางเท้า
     ฯลฯ
เพื่อให้ทราบความต้องการต่าง และความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำแผนในการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบและอื่น ๆ ให้ดำเนินการสำรวจความต้องการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายเดือน ตุลาคม 2547 แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ส่งผลให้ผู้บริหารทราบภายใน 31 พฤศจิกายน 2537 1. กองสาธารณสุข
2. กองวิชาการและแผน
2. หลังจากที่ผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ก่อนมีการจัดทำแผนให้มีการประชุมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุ่งก่อนเพื่อรับทราบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและจัดทำข้อมูลรายละเอียดแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ไม่เข้าประชุมทราบ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการสำรวจจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการเองเพื่อให้เข้าใจในความต้องการที่แท้จริง 1. จัดทำแผนประกอบด้วยแผนการจัดระเบียบแผนรักษาความสะอาด แผนควบคุมระบบการจราจรภายในตลาด และแหล่งประกอบการค้า ตลาดโต้รุ่งตลาดยาว ให้แล้วเสร็จภายใน มกราคม 2548 โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
2.  มีการประชุมเพื่อสรุปผลการสำรวจข้อมูลและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบภายใน มกราคม 2548
1. กองสาธารณสุข
2. กองวิชาการ
3. จัดทำแผนเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในตลาดสด ตลาดยาว และร้านค้าแผงลอยอื่น ๆ มีการจัดทำทะเบียนประกอบการทุกราย เพื่อไม่ให้จำนวนผู้ประกอบการในสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นและให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ มีทะเบียนประวัติที่ชัดเจนมีการทบทวนประวัติ ผู้ประกอบการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ตำรวจ ปชส. และโภชนาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ชัดเจน 1.ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2547
2. จัดทำประวัติและทบทวนประวัติของผู้ประกอบการทุกรายให้แล้วเสร็จภายในมกราคม 2548 รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการค้าทุกราย
1. กองสาธารณสุข
2.กองคลัง

2. เมืองมีระเบียบ(ต่อ)

2.4 ร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาค โทรศัพท์ จัดระเบียบสายไฟฟ้าและโทรศัพท์ เพื่อพัฒนาสู่สายใต้ดินภายในระยะเวลา 8 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 7

 จัดการพัฒนาเมืองทุ่งสงให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม อยู่เสมอ

วิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก
1.จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและโทรศัพท์ใต้ดินโดยดำเนินการศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ การจัดทำประชาพิจารณ์และอื่น ๆ เพื่อวางแผนดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า โทรศัพท์และโทรคมนาคมอื่น เป็นระบบใต้ดิน 1. จัดทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ โดยประสานงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้ส่งผลการศึกษาให้คณะผู้บริหารพิจารณาภายในเดือน มิถุนายน 2548
2.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ให้เสนอแผนการเตรียมการศึกษาให้คณะผู้บริหารพิจารณา
หมายเหตุ  การเตรียมการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
   
1. จัดทำแผนเตรียมการศึกษา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จใน กุมภาพันธ์ 2548 แล้วนำเสนอแผนเตรียมการต่อผู้บริหาร
   
2. หลังจากผู้บริหารพิจารณาแล้วให้ไปดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารภายใน มิถุนายน 2548
1.กองช่าง
2.กองวิชาการและแผนงาน