http://www.tungsong.com

   

บทที่ 1

ความเป็นมา และความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 

- ประเภทของแผนพัฒนาเทศบาล

 

- องค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

 

- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

- ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บทที่  2

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล

 

- ลักษณะและสภาพทั่วไปของเมืองทุ่งสง

 

- สถานที่ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง

 

- สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ           

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม

ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาความต้องการและความคาดหวังของชุมชนในเขตเทศบาล (จากแผนแม่บทชุมชน)

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการบริหาร

 

- สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปีเทศบาลเมืองทุ่งสง

 

- งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.. 2547

 

- อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง

 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- ผลการพัฒนาเทศบาลในระยะที่ผ่านมา

บทที่  3

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล

 

3.1. และแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

- 3.1.1. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

- 3.1.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

- 3.1.3. การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของเทศบาล

- 3.1.4. ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2545-2547 จำแนกตามสาขาการพัฒนา

 

3.2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

 

- ศักยภาพเทศบาล

 

- วิเคราะห์ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวม

บทที่  4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

 

- ขยายความวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองทุ่งสง

 

- พันธกิจ (Mission)

 

- จุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS)

 

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

บทที่  5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาล

 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

1. เมืองการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

 

2. ร่วมกันพัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดียั่งยืน     (เมืองระเบียบ เมืองสะอาด และเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

 

3. ร่วมกันพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด  (เมืองสุขภาพดี เมืองกีฬาปลอดยาเสพติด)

 

4. ร่วมกันพัฒนาเมืองทุ่งสง ให้เศรษฐกิจดี พัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สิน และความยากจน (เมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง)

 

5. ร่วมกันบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักบริหารจัดการที่ดี  (เมืองก้าวหน้าสู่สากล)

 

6. ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภค

 

- ประเด็น  รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการตามกฎหมาย

บทที่  6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันพัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด (เมืองสุขภาพดี เมืองกีฬาปลอดยาเสพติด)

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ร่วมกันพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดี พัฒนาการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน (เมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง)

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมกันบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (บริหารจัดการที่ดีระดับเทศบาล)

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่)