หน้าแรก

http://www.tungsong.com

 

นายนิรันดร์  สุนทรอารมณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน  งานศึกษาปฐมวัย  งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษางานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับ  มอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

 1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

1.1  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษาในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย เลื่อนระดับ  สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  รวมทั้งการดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

1.2  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่วางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร  เช่น  การลาศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

1.3  งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานโรงเรียนมีหน้าที่  ควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน  งานดูแลจัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน  งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายทางราชการ  อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน งานจัดตั้งและส่งเสริม สมาคมครูนักเรียน  มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้ง กรรมการศึกษาของโรงเรียน และสิ่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  โรงเรียนกับชุมชน  งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ  งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานกิจการนักเรียนมีหน้าที่ งานตรวจตรา สอดส่อง  ดูแลความประพฤติของ นักเรียน งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ งานวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม  งานประสานกับสถานศึกษา  ผู้ปกครองและหน่วยงาน  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  งานติดตามแก้ไขปรับปรุง  เสนอแนะแนวทาง  วางแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล  งานลูกเสือ  ยุวกาชาด และเนตรนารี  งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ งานเกี่ยวกับทะเบียน  ประกาศนียบัตร และใบสุทธิ  งานตรวจสอบ สถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา  หรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน

1.5  งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี งานกำกับคุณภาพการจัดการการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ  งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม

2.1  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่สำรวจ  รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่  และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารเอกสาร ต่าง ๆ  แก่ประชาชนทั่วไป  งานการอบรมผู้ปกครองดูแลแนะนำการศึกษา  การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป  งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่  งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  มีหน้าที่  ส่งเสริมการจัดศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน  ส่งเสริมการจัดห้องสมุด  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

2.3  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล ห้องสมุด งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม ค้น หนังสือ ทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่ประชาชน งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจงานกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่  พัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนต่าง ๆ เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม  งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ งานติดต่อประสานงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5  งานกีฬาและนันทนาการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ กำหนดและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน  จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป   การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ  การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา  และอุปกรณ์กีฬา  การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.6  งานกิจการศาสนา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานกิจการศาสนา  มีหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริม ศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม  การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินการ   ประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา  การส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม  การจัดนิเทศ  การจัดตั้งชมรม  มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.7  งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  มีหน้าที่ กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น งานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3งานงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ จัดทำฎีกาเงินทดรองจ่าย และส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  ลูกจ้างของกองการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาลทั้ง 4 โรง  งานจัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบ ให้เป็นระบบและหมวดหมู่ ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำของกองการศึกษา  ตั้งฎีกาเบิกเงินบำนาญพนักงานครูเทศบาล และเงินฝาก ชคบ. ทำบัญชีหักเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ภารโรง  และประสานงานกับกองคลัง  งานทำบัญชีรายชื่อ  ผู้เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ของพนักงานครู  พนักงานครูบำนาญ  พนักงานเทศบาลกองการศึกษา สำรวจเงินประจำงวดของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา  สำรวจเงินประจำงวดของพนักงานเทศบาล ภารโรง ส่งจังหวัด  จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินเดือนพนักงานครู พนักงานครูบำนาญ และพนักงานเทศบาล ประสานงานเกี่ยวกับสหกรณ์ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงานกับ สหกรณ์ประถมศึกษา เกี่ยวกับเงิน ชพคเงิน ชพส. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4งานธุรการ

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน  ดังต่อไปนี้ งานสารบรรณงานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมงานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการต่าง ๆ งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตาม และการรายงานงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5หน่วยงานศึกษานิเทศก์  

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  งานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร  งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการงานเขียนเอกสาร  ตำรา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการ  งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษางานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย
     1.  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (.1)
     2.  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (.2)
     3.  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (.3)
     4.  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (.4)