หน้าแรก

http://www.tungsong.com

 
นางจงดี เธียรมนตรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข  โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน        วางแผนสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพร่และฝึกอบรม

1.1  งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2)  งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด
(3)  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
(4)  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5)  งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6)  งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
(7)  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(2)  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3)  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4)  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6)  งานชีวอนามัย
(7)  งานฌาปนกิจ
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3)  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4)  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
(2)  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3)  งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
(4)  งานประเมินผล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานสัตวแพทย์

2.1  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานด้านสุขศึกษา
(2)  งานอนามัยโรงเรียน
(3)  งานอนามัยแม่และเด็ก
(4)  งานวางแผนครอบครัว
(5)  งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6)  งานโภชนาการ
(7)  งานสุขภาพจิต
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2)  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
(3)  งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
(4)  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3  งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
(2)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(3)  งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
(4)  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
(5)  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(6)  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
(7)  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(2)  งานวางแผนและการจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
(3)  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผน
(4)  งานสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน  ดังต่อไปนี้

(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4)  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(6)  งานรักษาความสะดวก  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์
(8)  งานจัดทำคำสั่งหรือประกาศ
(9)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(10)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
(11)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(12)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(13)  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย