http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
ขอบข่ายการบริหารงาน
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน

วิสัยทัศน์การจักการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ด้านผลผลิต
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะ วิถีชีวิต และการจัดการที่สอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ด้านขวนการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดกว้าง มองไกล และใฝ่ดี โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านปัจจัย
พัฒนาอาคาร บริเวณให้มีความสะดวก สบาย โดยเน้นให้รักษาความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่น ด้วยต้นไม้ และศูนย์การเรียน


โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช