http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
   คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน

จำนวนครู อาจารย์ประจำการ
ระดับชั้น ปีการศึกษา รวม
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มัธยม - - - 1 1 - 1 1 2
ประถม 3 3 4 15 - - 7 18 25
อนุบาล - 4 - - - - - 4 4
สนับสนุนการสอน 1 - - - - - 1 - 1
รวม 4 7 4 14 1 - 9 21 32

จำนวนครูอาจารย์ (อัตราจ้าง)

ระดับชั้น ปีการศึกษา รวม
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มัธยม - - 4 5 - - 4 5 9
ประถม - - 2 16 - - 2 16 18
อนุบาล - 10 - 8 - - 10 8 18
สนับสนุนการสอน - 2 - - - - - 2 2
รวม - 12 6 33 - - 16 31 47
รวมจำนวนครู - อาจารย์ ทั้งหมด - - - - - - - - 79
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช