http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน
     
 
ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง
ปฐมวัย 68 68 136 4  
อนุบาล 1 87 53 140 4  
อนุบาล 2 75 102 177 4  
รวม 230 223 453 12  
ประถมปีที่ 1 107 87 194 4  
ประถมปีที่ 2 91 94 185 4  
ประถมปีที่ 3 94 74 168 4  
ประถมปีที่ 4 73 87 168 4  
ประถมปีที่ 5 75 82 157 4  
ประถมปีที่ 6 86 97 183 4  
รวม 584 571 1,155 24  
มัธยมปีที่ 1 58 50 108 3  
รวม 58 50 108 3  
รวมทั้งสิ้น 814 794 1,608 39  
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช