http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน
  
 •  นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จำนวน 60% มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน 10% เป็นครอบครัวที่มีปัญหา พ่อแม่แยกทางกัน ทอดทิ้งไว้กับญาติผู้ใหญ่ 20% เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่มีฐานะปานกลาง 10% เป็น ครอบครัวที่สมบูรณ์มีฐานะดี
    
 •  จะเห็นได้ว่าปัจจัยป้อนเข้า (in put) คือนักเรียน จะมีความหลากหลาย ดังนั้น โรงเรียน ชุมชน มีความ คาดหวังให้ผลลัพธ์ (out put) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือที่จบหลักสูตร 9 ปี มีคุณลักษณะดังนี้

        1. ด้านร่างกาย
            1.1 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย
            1.2 มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ที่พึงประสงค์

        2. ด้านสุขภาพจิต
            2.1 ร่าเริงแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสมดุลย์ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์
            2.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป

        3. ด้านบุคลิกภาพ
            3.1 มีร่างกายสะอาด
            3.2 รู้จักกาลเทศะในการใช้คำพูด และกิริยามารยาท
            3.3 กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
            3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด
            3.5 รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง และสังคม ให้ไกลจากสิ่งเสพติด

        4. ด้านจิตใจ
            4.1 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน
            4.2 รักการเรียนรู้
            4.3 รู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ และอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม
            4.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และถูกต้อง
            4.5 ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
            4.6 เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

        5. ด้านสติปัญญา
            5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด และหลักการในเนื้อหาวิชา ตามศักยภาพของแต่ละคน
            5.2 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เหมาะสมกับวัย และตามศักยภาพ
            5.3 แสดงออกเชิงสร้างสรรคได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล
            5.4 นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            5.5 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา
            5.6 ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่มี อิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน
            5.7 สามารถบูรณาการ การคิดและแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้
            5.8 มีการเลือกใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
            5.9 มีความรู้และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตามความเหมาะสมแก่วัย ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
            5.10 รู้จักรักและมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
            5.11 ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย
            5.12 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ง แวดล้อม
            5.13 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ
            5.14 สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ แบบยั่งยืน


  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
  ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช