http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน

ปรัชญา การจัดการศึกษาจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคมและโลกของงานในอนาคต ทักษะที่จำเป็นในอนาคตจะเป็นเรื่องของทักษะในการคิด ทักษะในการเรียนรู้ และทักษะในการสื่อสาร

คติพจน์ คิดกว้าง มองไกล ใฝ่ดี

คำขวัญ มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน

อุดมการณ์ ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนา

เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะ วิถีชีวิตและการจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

สีประจำโรงเรียน


โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช