http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน
     

จัดให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา
สภาพห้องเรียน
1. อาคารเรียนมีทั้งหมด 3 หลัง ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,571 คน
2. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะใช้อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. ในวันอาทิตย์ จะใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 สำหรับให้นักศึกษา กศน.เรียน

ปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลัง ประกอบด้วย
1. ห้องสมุด
2. อาคารอเนกประสงค์
3. โรงอาหาร
4. ห้องน้ำห้องส้วม
4. ห้องน้ำห้องส้วม
5. ที่จอดรถ
6. อัฒจันทร์สนามกีฬา

ห้องพิเศษ
1. ห้องคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนใช้เรียนประมาณ 30 เครื่อง และมีเครื่องครู 1 เครื่องใช้สำหรับการสอน ส่วนระบบที่ใช้ในการเรียนการสอนจะเป็นระบบ inet เป็นการใช้เครื่องครูเป็นตัวควบคุมในขณะที่สอนหรือครูต้องการที่จะอธิบายคำสั่งหรือการทำงานให้นักเรียนดูและปฏิบัติ ครูสามารถล็อคเมาส์และคีย์บอร์ดไว้ได้ในขณะอธิบายนักเรียน และในการเรียนการสอนจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบอินเตอร์เน็ต การศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ส่วนตารางการใช้ห้อง ทางโรงเรียนมีนโยบายในการให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมสามารถเข้ามาใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมห้องเป็นผู้ดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกในการใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะจัดตารางการใช้ห้องให้เพื่อความสะดวกและเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาในการเรียนการสอนของแต่ละสายชั้น ส่วนในวันเสาร์ - อาทิตย์จะให้นักศึกษาของสถาบันราชภัฏใช้ในการเรียนการสอน และจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและบริการทั้งวัน
2. ห้องวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับไว้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกต้องและเหมาะสม
3. ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า มีจักรในการฝึกตัดเย็บประมาณ 10 ตัว รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ เช่า เตารีด ห้องลองเสื้อ อุปกรณ์ในการสร้างแบบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝีมือ ได้เรียนรู้แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้พิเศษให้กับครอบครัวอีกด้วย
4. ห้องจริยธรรม ให้นักเรียนในระดับชั้น ป.6, ม.1 ได้ฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจ ฝึกความรอบคอบ มีจิตใจที่แน่วแน่ในการทำงาน การฝึกความอดทนอดกลั้นให้นักเรียนรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน และเพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่โปรดโปร่งพร้อมสำหรับการเรียน
อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นประจำโดยใช้สถานที่ใต้อาคารเป็นที่สำหรับให้แม่ค้าเข้ามาขายของด้วย โดยโรงเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ไว้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้นั่งรับประทานอาหาร และทางโรงเรียนได้จัดให้แม่ค้าที่มาขายของได้ร่วมกับทางโรงเรียนจัดเวรในการดูแลความสะอาดพื้นที่ด้วย เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและรับผิดชอบร่วมกัน อาคารอเนกประสงค์ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในเขตชุมชนได้จัดงานเลี้ยงต่าง ๆ เป็นประจำอีกด้วย ส่วนด้านบนของอาคารใช้สำหรับการเล่นกีฬาประเภทในร่ม เช่น กีฬาวอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล ซึ่งมีอุปกรณ์และที่สำหรับนั่งเชียร์

สนามกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน ครูและ นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก และกว้างขวาง และโรงเรียนยังให้บริการประชาชน หรือว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เป็นประจำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงเรียนก็มีไว้บริการเพื่อยืมใช้ในกิจกรรมอีกด้วย


โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช