http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดต่อ
1. ทิศเหนือติดกับชุมชนเสริมชาติ
2. ทิศใต้ติดกับชุมชนบ้านพักรถไฟ
3. ทิศตะวันตกติดกับชุมชนยุทธศาสตร์
4. ทิศตะวันออกติดกับชุมชนท่าแพเหนือ

ประชากร เศรษฐกิจ ประชากรในเขตบริการซึ่งมีพื้นที่ คือชุมชนเสริมชาติ ชุมชนบ้านพักรถไฟ ชุมชนยุทธศาสตร์ และชุมชนท่าแพเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขายที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับราชการประมาณ 40% ฐานทางเศรษฐกิจอยู่ในสภาพมีรายได้น้อย

สังคม วัฒนธรรม สภาพสังคมเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยเฉพาะรอบ ๆ โรงเรียน (ชุมชนเสริมชาติ) ยังมีการเล่นการพนันและยาเสพติด วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่นส่วนรวม

ศาสนา ความเชื่อ ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยดีตลอดมา

การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่ จบระดับอุดมศึกษาประมาณ 30%

สภาพแวดล้อม โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือตั้งอยู่บนพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่ไม่จอแจและแออัด สภาพทั่วไปเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนใด ๆ

สภาพปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2544 จำนวน 1,510 คน ผู้บริหาร 5 คน, ครูปฏิบัติการ 29 คน, อัตราจ้างสอน 25 คน, ภารโรง (อัตราจ้าง) 5 คน, ผู้ประกอบอาหาร (อัตราจ้าง) 5 คน, ธุรการ (อัตราจ้าง) 3 คน ปัจจุบันโรงเรียนมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนกับสถาบันราชภัฏ เป็นศูนย์การเรียนระดับปริญญาตรี และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยม โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ยังมีการให้การบริการแก่ชุมชนโดยเป็นสนามกีฬากลาง สำหรับประชาชนออกกำลังกาย ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแข่งขันกีฬา กรีฑา ฯลฯ


โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช