http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
หน้าแรก
ประวัติ
ที่ตั้งและขนาด
ปรัชญา
วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน ประจำปี (2546)
จำนวนครู- อาจารย์ ประจำปี (2546)
      คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่วิชา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน
     

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง 18 ห้องเรียน
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น อีกจำนวน 24 ห้องเรียน
พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ 1 ที่ 12 ห้อง
พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 13 ล้านบาท
พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ 1 ที่ 10 ห้อง

   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 6 และมี โครงการเปิดชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2542 ต่อไป

ผู้บริหารปัจจุบันคือ
1. นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
2. นางสุคนธ์ รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7
3. นายมานิตย์ พรามชูบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7
4. นางสาวอุณาโลม อินทรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 6 และมี โครงการเปิดชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2542 ต่อไป


โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช