http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
แผนพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2546
แผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับที่ กิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
วิธีดำเนินการโดยย่อ
จุดประสงค์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน คณะครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอนเปิดภาคเรียน 1. เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พฤษภาคม 2546 งานบุคลากร
      2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนของคณะครูทุกคน    
      3. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวัดเปิดภาคเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    
2. โครงการประปฐมนิเทศบุคลากรในโรงเรียน ปฐมนิเทศคณะครู นักการภารโรง ลูกจ้าง และบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 70 คน 1. เพื่อให้ครูที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายเข้ามาใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงเป้าหมายและแผนงานโครงการ พฤษภาคม 2546 งานบุคลากร
      2. เพื่อนิเทศงานให้แก่ครูก่อนเปิดทำการสอนปีการศึกษาใหม่    
      3. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    
      4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานในหน้าที่    
3. โครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครู หรือส่งครูเข้าอบรมเชิงวิชาการ 1. เพื่อพูนความรู้และทักษะทางวิชาการแก่ครู ตลอดปีการศึกษา งานบุคลากร
      2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานและอาชีพครู    
      3. เพื่อให้ครูมีความเชื่อมั่น และมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน    
4. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ นำบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกคนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 1. เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 งานบุคลากร
      2. เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   - ผู้บริหารโรงเรียน
      3. เพื่อสร้างสมานฉันท์ในกลุ่มบุคลากร   - ผู้บริหารระดับเทศบาล
      4. เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากร    
      5. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ    
5. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ บุคลากรทุกคน 1. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 - งานบุคลากร
    - ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะอบรม 2. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร   - ผู้บริหารสถานศึกษา
    - เขียนแผนงาน / โครงการเสนอฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติ 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    
    - ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้ให้ความรู้      
    - กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดอบรม      
    - ดำเนินการอบรม      
6. โครงการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรทุคนให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อความสะดวกในการบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2546 - งานทะเบียนประวัติบุคลากร
    - ประชุมปรึกษาหารือ 2. เพื่อความสะดวกในการพัฒนาบุคลากร   - งานบุคลากร
    - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 3. เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน   ผู้บริหารสถานศึกษา
    - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง      
    - ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ      
7. โครงการจัดป้ายแสดงข้อมูลบุคลากรและอัตรากำลัง จัดบอร์ดแสดงอัตรากำลังบุคลากรภายในโรงเรียนจำนวน 1 ป้าย แสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 1. เพื่อแสดงอัตรากำลังของบุคลากรให้เป็นเป็นที่ประจักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 - ผู้บริหารสถานศึกษา
      2. เพื่อแสดงให้เห็นสายงานการบังคับบัญชา และวิธีปฏิบัติภายใน    
      3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนภูมิขององค์กร    
8. โครงการจัดบุคลากรเข้าสอนแทนบุคลากรที่ลา จัดบุคลากรเข้าทำการสอนแทนบุคลากรที่ลาทุกชั่วโมง 1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดในการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 2546 - งานพัฒนาบุคลากร
      2. เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่   - งานบุคลากร
          - ผู้บริหารสถานศึกษา

Back