http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
โครงสร้างการบริหาร           โครงการต่างๆ ตามฝ่ายงาน           บุคคลากรประจำฝ่ายงาน           รายชื่อบุคลากรในโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ที่ตั้งและขนาด
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพิเศษ
จุดเด่น-จุดด้อย
เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (School Priovities)
แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (Curriealum Plan)
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of practice)
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน (Student code of conduet)
แผนการดำเนินงานของสถานศึกษา (Master Plan)
การกำกับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล(School Accountability)
   
 
การกำกับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล
(School Accountability)

          กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมไว้ดังนี้
          1. การกำกับติดตาม (Mornitoring)
               1.1 จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน
               1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงาน
          2. การประเมินผล (Evaluation)
               2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
               2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล
               2.3 ดำเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน
          3. การตรวจสอบ ( Audition)
               3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา
               3.2 คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน
          4. การรายงานผล (Reporting)
               4.1 รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
               4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
               4.3 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา/ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 1 (ปีการศึกษา 2544-2548) โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ถ.ภราดร ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Design By Miss Supaporn Yannasut E-mail--->syannasut@hotmail.com