http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
โครงสร้างการบริหาร           โครงการต่างๆ ตามฝ่ายงาน           บุคคลากรประจำฝ่ายงาน           รายชื่อบุคลากรในโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
ทิศทางในอนาคต/ความคาดหวัง/วิสัยทัศน์
เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)
แนวปฏิบัติของผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คุณลักษณะด้านผลผลิต (นักเรียน)
ยุทธศาสตร์
จุดเน้น(ยุทธศาสตร์)
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of Practice)
   
 
เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)

เป้าหมายด้านปัจจัย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 1. สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรม ตามแบบจรรยาบรรณครู
2. ผู้บริหารต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
บุคลากรทางการศึกษาแบบอย่างที่ดี การศึกษาได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. จัดระบบบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1. จัดทำงบประมาณเสนอเทศบาล
2. จัดระบบบริหารงบประมาณให้ถูกหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ
โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารและสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่ 1. จัด ตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น
2.จัดระบบป้องกันรักษาโรงเรียนให้ปลอดภัยจากสิ่งมอมเมา สิ่งเสพติดและอาชญากรรม
3.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอ
จัดให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีและถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนมีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในร่มรื่น ไร้ฝุ่นปลอดภัยไร้มลภาวะ เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรีย ห้องพิเศษ เพียงพอและได้มาตรฐาน 1.ปรับปรุง ตกแต่งเพิ่มเติม อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาคารสถานที่และห้องต่างๆ มีเพียงพอ พร้อมอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน

จุดเน้นด้านปัจจัย
จุดเน้นที่
          1. สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมครู
          2. ผู้บริหารต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐาน
          3. จัดทำงบประมาณเสนอเทศบาล
          4. จัดระบบบริหารงบประมาณให้ถูกหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ
          5. จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น
          6. จัดระบบป้องกันรักษาโรงเรียนให้ปลอดภัยจากสิ่งมอมเมา สิ่งเสพติด และอาชญากรรม
          7. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคทีดี และเพียงพอ
          8. จัดให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดี และถูกสุขลักษณะ
          9. ปรับปรุง ตกแต่ง ต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
สภาพปัจจุบันและความจำเป็น
          1. เนื่องจากครูได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม มีแนวโน้มว่าครูประพฤติปฏิบัติตน ขาดจรรยาบรรณครูมากขึ้น
          2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาบางด้านยังต้องปรับปรุง และยกระดับให้สูงขึ้น
          3. โรงเรียนต้องมีแผนการจัดทำงบประมาณเพื่อเสนอเทศบาลให้ทันตามกรอบ เวลาที่กำหนดของปีงบประมาณและสอดคล้องกับนโยบายให้ชัดเจน
          4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดทำงบประมาณจัดทำให้ถูกหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ
          5. บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่คอนกรีต 95% การจัดตกแต่งบริเวณและสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดไม้กระถาง จัดสวนและความสะอาด
          6. โรงเรียนมีของมีค่าจำนวนมาก จำเป็นต้องจัดเก็บป้องกันรักษาเรื่องความปลอดภัย เป็นอย่างดี
          7. ระบบไฟฟ้า ประปา พัดลม แอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ควรมีไว้บริการให้พร้อม และใช้การได้ตลอดเวลา
          8. ระบบสุขาภิบาล อาหาร น้ำดื่ม คูระบายน้ำ ระบบจัดเก็บขยะรวมทั้งควบคุมอาหารของแม่ค้า โรงเรียนควรจัดให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
          9. ชัยชุมพลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปริมาณงานมาก ควรปรับปรุงแบบการบริหารเข้าสูเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
กิจกรรม
          1. ประเมินบุคลากรในโรงเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
          2. ประเมิน ปร.01-ปร.04 ตามกรอบเวลากำหนด สรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
          3. สำรวจความต้องการงบประมาณจากบุคลกรฝ่ายงานต่างๆ (แผนงาน) มารวบรวมและจัดทำงบประมาณเสนอเทศบาล
          4. จัดทำเอกสารการเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
          5. จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียนด้วยไม้กระถาง จัดวางแผนออกแบบสวนหย่อม ปลูกไม้ยืนต้น
          6. จัดบริเวณโรงเรียนให้มีรั้วรอบขอบชิด มีเวรยามดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียน
          7. จัดซื้อหาติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา
          8. จัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และอื่น ๆ ภายในโรงเรียนให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
          9. เสนองบประมาณก่อสร้าง เพิ่มเติมและจัดให้มีวัสดุเครื่องใช้เครื่องมือภายในห้องต่างๆ ให้เพียงพอ
ผลที่คาดว่าจะได้
          โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านปัจจัย เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลผลิตสูงสุด ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านปัจจัย
ยุทธศาสตร์ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549
1. สร้างเครื่องมือประเมิน - ประเมินครูรายบุคคลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง - ประเมินครูรายบุคคลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง - ประเมินครูรายบุคคลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง - ประเมินครูรายบุคคลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง - ประเมินครูรายบุคคลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.ปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น - ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
2.ปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น - ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- ประเมินปร.01-04
-เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
3. จัดทำงบประมาณเสนอเทศบาล - สำรวจความต้องการ
- เสนอเทศบาลจัดตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อ-จัดจ้าง
- สำรวจความต้องการ
- เสนอเทศบาลจัดตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อ-จัดจ้าง
- สำรวจความต้องการ
- เสนอเทศบาลจัดตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อ-จัดจ้าง
- สำรวจความต้องการ
- เสนอเทศบาลจัดตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อ-จัดจ้าง
- สำรวจความต้องการ
- เสนอเทศบาลจัดตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อ-จัดจ้าง
4. จัดหาระบบบริหารงบประมาณให้ถูกหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ - จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สายชั้น/ฝ่ายงาน
รวบรวมเงินเสนอเทศบาลเพื่อจัดซื้อ,จัดจ้างให้กับร.ร.ตามยอดเงินงบประมาณประจำปี
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สายชั้น/ฝ่ายงาน
รวบรวมเงินเสนอเทศบาลเพื่อจัดซื้อ,จัดจ้างให้กับร.ร.ตามยอดเงินงบประมาณประจำปี
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สายชั้น/ฝ่ายงาน
รวบรวมเงินเสนอเทศบาลเพื่อจัดซื้อ,จัดจ้างให้กับร.ร.ตามยอดเงินงบประมาณประจำปี
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สายชั้น/ฝ่ายงาน
รวบรวมเงินเสนอเทศบาลเพื่อจัดซื้อ,จัดจ้างให้กับร.ร.ตามยอดเงินงบประมาณประจำปี
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สายชั้น/ฝ่ายงาน
รวบรวมเงินเสนอเทศบาลเพื่อจัดซื้อ,จัดจ้างให้กับร.ร.ตามยอดเงินงบประมาณประจำปี
5. จัดตกแต่งบริเวณ ร.ร. ให้มีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น - ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มเติมหน้าอาคารใหม่
- ทำสนามวอลเลย์บอล
- ซื้อไม้กระถางเพิ่มเติม 10 ชุด
- ซื้อม้าหินอ่อน 5 ชุด
- ซื้อไม้กระถางเพิ่มเติม 10 ชุด
- ซื้อม้าหินอ่อน 3 ชุด
- ซื้อไม้กระถางเพิ่มเติม 10 ชุด
- ซื้อม้าหินอ่อน 5 ชุด
- ซื้อไม้กระถางเพิ่มเติม 10 ชุด
- ซื้อม้าหินอ่อน 3 ชุด
6. จัดระบบป้องกันรักษา ร.ร. ให้ปลอดภัยจากสิ่งมอมเมาสิ่งเสพติดและอาชญากรรม - เวรรักษาความปลอดภัยกลางคืน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางคืน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน
- ซ่อมประตูเหล็ก
- ซ่อมประตูรั้วโรงเรียน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางคืน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน
- สำรวจ/ซ่อมประตูหน้าต่าง
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางคืน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน
- สำรวจ/ซ่อมประตูหน้าต่าง
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางคืน
- เวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน
- สำรวจ/ซ่อมประตูหน้าต่าง
7. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอ - สำรวจ/ซ่อมไฟฟ้า
- ขอหมายเลขโทรศัพท์
- ตีเส้นจราจรบันไดขึ้นอาคารเรียน1-4
- สำรวจ/ซ่อม พัดลม
- โทรทัศน์ 4 เครื่อง
- ทำที่ล้างจานนักเรียนโรงอาหารด้านทิศเหนือ
- อ่างล้างหน้านักเรียน
- อ่างน้ำห้องวิทย์ฯ
- ผ้าปูโต๊ะโรงอาหาร 20 ผืน
- สำรวจ/ซ่อมไฟฟ้า
- ติดตั้งแอร์ห้องธุรการ
-ติดตั้งแอร์ห้องผู้อำนวยการ
- สำรวจ/ซ่อม พัดลม
- โทรทัศน์ 4 เครื่อง
- เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่พร้อมเครื่องกรองน้ำโรงอาหาร
- อ่างน้ำห้องพักครู ป.3,4,5,6
- ลาดยางถนนทางเข้าประตูทิศเหนือ
- สำรวจ/ซ่อมไฟฟ้า
- ติดตั้งแอร์ห้องคอมฯ
- สำรวจ/ซ่อม พัดลม
- โทรทัศน์ 4 เครื่อง
- แท็งน้ำดื่มขนาด 1000 ลิตร 1 ถัง
- อ่างล้างหน้า
- โต๊ะ/เก้าอี้ โรงอาหาร 5 ชุด
- ผ้าปูโต๊ะโรงอาหาร 20 ผืน
- สำรวจ/ซ่อมไฟฟ้า
- สำรวจ/ซ่อม พัดลม
- โทรทัศน์ 2 เครื่อง
- โต๊ะ/เก้าอี้ โรงอาหาร 5 ชุด
- สำรวจ/ซ่อมไฟฟ้า
- สร้างคอนกรีตหลังอาคาร 3
- สำรวจ/ซ่อมพัดลม
- โทรทัศน์ 2 เครื่อง
- โต๊ะ เก้าอี้โรงอาหาร 3 ชุด ผ้าปูโต๊ะ โรงอาหาร 20 ผืน
8. จัดให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีและเพียงพอ - บริการอาหารกลางวันฟรี
- ภาชนะที่ใช้ปรุงใส่อาหารสะอาดเพียงพอ
- ฉีดน้ำล้างโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
- บริการอาหารเสริมนม อนุบาล - ป.4
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพนักเรียน
- ควบคุมอาหารโรงครัว/แม่ค้า
- บริการอาหารกลางวันฟรี
- ฉีดน้ำล้างโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
- บริการอาหารเสริมนม
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพนักเรียน
- ควบคุมอาหารโรงครัว/แม่ค้า
- บริการอาหารกลางวันฟรี
- จัดซื้อภาชนะใส่/ประกอบอาหารเพิ่มเติม
- ฉีดน้ำล้างโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
- บริการอาหารและเสริมนม
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพนักเรียน
- ควบคุมอาหารโรงครัว/แม่ค้า
- บริการอาหารกลางวันฟรี
- ฉีดน้ำล้างโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
- บริการอาหารและเสริมนม
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพนักเรียน
- ควบคุมอาหารโรงครัว/แม่ค้า
- บริการอาหารกลางวันฟรี
- ฉีดน้ำล้างโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
- บริการอาหารและเสริมนม
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพนักเรียน
- ควบคุมอาหารโรงครัว/แม่ค้า
9. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ เพียงพอได้มาตรฐาน          
     9.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ - ต่อเติมอาคารเรียน 4 - สร้างโรงครัว
- รื้อถอนห้องน้ำนักเรียน 1 - 10
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน หลังอาคาร 3 - ปรับปรุงห้องสมุด
- ปรับปรุงห้อง ผอ.
- ทาสีอาคารเรียน
     9.2 ห้องเรียน - นาฬิกา
- ที่วางรองเท้า
- ป้าย/บอดร์ด ชาติ/ศาสนา/มหากษัตริย์
- ที่วางจาน
- ลำโพงตู้
- ที่วางแก้ว
- นาฬิกา
- ที่วางรองเท้า
- ป้าย/บอดร์ด ชาติ/ศาสนา/มหากษัตริย์
- ที่วางจาน
- ลำโพงตู้
- ที่วางแก้ว
- นาฬิกา
- ที่วางรองเท้า
- ป้าย/บอดร์ด ชาติ/ศาสนา/มหากษัตริย์
- ที่วางจาน
- ลำโพงตู้
- ที่วางแก้ว
- นาฬิกา
- ที่วางรองเท้า
- ป้าย/บอดร์ด ชาติ/ศาสนา/มหากษัตริย์
- ที่วางจาน
- ลำโพงตู้
- ที่วางแก้ว
- นาฬิกา
- ที่วางรองเท้า
- ป้าย/บอดร์ด ชาติ/ศาสนา/มหากษัตริย์
- ที่วางจาน
- ลำโพงตู้
- ที่วางแก้ว
     9.3 ห้องสมุด - ชั้นวางหนังสือขนาดมาตรฐาน 20 ชั้น
- ชั้นวางหนังสือพิมพ์
- เคาร์เตอร์รับจ่ายหนังสือพรอ้มเก้าอี้
- ชั้นวางวารสารทรงกลมหมุนได้ 6 ชั้น
- ตู้จุลสาร 1 ใบ
- ป้ายประกาศจัดหมวดหมู่หนังสือ
- โต๊ะ/เก้าอี้ 5 ชุด
- ที่วาง
- พจนานุกรม
- ป้ายประกาศจัดนิทรรศการ
- โต๊ะ/เก้าอี้ 5 ชุด
- ตู้เก็บเอกสารส่งพิมพ์ต่างๆ 1 ใบ
- โต๊ะซ่อมหนังสือ 1 ตัว
- เครื่องคอมฯ 1 เครื่อง
- แอร์ 2 ตัว
     9.4 ห้องโสตฯ - แอร์ห้องควบคุม 1 ตัว - ตู้เก็บเอกสารกระจก 1.4 x 1.6 - เปลี่ยนผ้าม่านเป็นสีน้ำเงินเข้ม - เครื่องคอมฯ 1 เครื่อง - ทีวีสี 8 เครื่อง
     9.5 ห้องซาวด์แลป - ทีวีสี 29"
- ม้วนวีดีโอชุดการสอนภาษาอังกฤษ
- พรมปูพื้น
- เครื่องเสียงพร้อมลำโพง/ไมค์
- เครื่องแอมป์พลิฟลายเออร์
- โต๊ะทำงาน 1 ชุด
- วีดีโอ
- ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์
- แอร์ 1 ตัว
- ไวท์บอร์ดแม่เหล็กขนาดใหญ่ 1 อัน
- กล้องถ่ายรูป
- เครื่องบันทึกภาพ
     9.6 ห้องพยาบาล - อ่างล้างมือ
- กระติกน้ำไฟฟ้า
- บอร์ดติดฝาผนัง
- พื้นกระเบื้อง
- นาฬิกา
- ผ้าห่มแพร
- ผ้าปูที่นอน
- หมอน
- อุปกรณ์การทำแผล
- เตียง 6 เตียง
- ตู้เก็บอุปกรณ์
- ผ้าม่าน
- ผ้าหน้าต่าง
- ผ้าห่มแพร
- ปลอกหมอน
- ผ้าปูที่นอน
  - เปลี่ยนที่นอน
- เปลี่ยนเตียง
     9.7 ห้องสวัสดิการร้านค้า - เคาร์เตอร์วางขนม
- ตู้วางอุปกรณ์เครื่องเขียน 3 ชั้นทำด้วยไม้
- ตู้เก็บชุดพละ 4 ชั้นทำด้วยไม้ - ตู้เหล็ก 1 หลัง    
     9.8 ห้องคอมพิวเตอร์ - ซื้อเครื่องคอมฯ 45 เครื่อง
- ติดตั้งแอร์
- ม่านกรองแสง
- งบซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ซื้อเครื่องเก็บไฟ 45 ชุด
- จัดทำป้ายกระดานไวท์บอร์ด 1 ที่
- งบซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ติดตั้งโปรแจ๊คเตอร์ตัวแม่ใช้ประกอบการสอน 1 ชุด (ประกอบด้วย ทีวี 20" 1 เครื่อง พ่วงเข้ากับเครื่องคอมฯ สำหรับครูผู้สอน
- งบซ่อมแซม
- ปรับปรุงพื้นห้องปูพรม
- งบซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ปรับปรุงตกแต่งห้องจัดทำตู้เก็บเอกสารตลอดแนวความยาวของห้อง
- งบซ่อมแซมครุภัณฑ์
     9.9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - กล้องจุลทรรศ 12 เครื่อง
- ชั้นทึบพร้อมอ่างล้างมือ 2 ชั้น ขนาด 150 x 45 x 60"
- ชั้นลอยขนาด 200 x 50 x 50
- ประตูกระจกปิด - เปิด 2 ชั้น
- เครื่องฉายภาพนิ่ง 1 เครื่อง
- ชุดภาพนิ่งประกอบการสอนวิทย์ ป.1 - ป.6
- เครื่องวีดีโอ (เล่น/อัด) 1 เครื่อง
- เครื่องรับโทรทัศน์ 20" พร้อมขาตั้ง (ตู้เก็บ) 1 เครื่อง
- เครื่องเล่นวิทยุ เทป/ไมค์ 1 เครื่อง
- ชุดอวัยวะถอดได้ 6 ชุด
- หุ่นแสดงระบบสุริยะจักรวาล 6 ชุด
- แผ่นภาพโปร่งใสแสดงลักษณะภูมิประเทศ 6 ชุด
- แสดงมรสุม 6 ชุด
- แสดงโครงงานวิทย์ 2 ชุด
- แสดงการเปลี่ยนแปลงผูกร่วน, ปฏิกิริยาไฟฟ้า เคมี 3 ชุด
- หุ่นจำลองหู 6 ชุด, ตา 6 ชุด, หัวใจ 6 ชุด, ไต 6 ชุด, พัฒนาการของฟัน 6 ชุด
- เขียนจำลอง 6 ชุด
- ชุดกำเนิดไฟฟ้า 6 ชุด
- สไลด์ถาวรแสดง สัตว์ พืช เซลล์เดียว
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 ชุด
- จอเปลี่ยนเก็บได้
- ตู้เก็บเอกสารเคมี 2 ตู้
- ตู้กระจกแสดงผลงานนักเรียนขนาด 1.5 x 2 x 0.4" 2 ตู้
- ขาตั้ง/แขวนสไลด์ วีดีโอถาวร
- ชุดวีดีโอประกอบการสอนวิทย์ ป.1 - ป.6
- สารเคมี
- คอมเปอร์ซัลเฟต
- เบเนติกย์
- กรดเกลือ
- ดินประสิวอย่างละ 1 ขวด
- โซดาไฟ 1 ถุง
- แอลกอฮอล์จุดไฟ 2 แกลลอน
- แอลกอฮอร์ 14% 1 แกลลอน
- โซเดียมไซบาไนต์ 1 ขวด
- บารอกราฟ 6 เครื่อง
- แอนิรอยบารอมิเตอร์ 6 ชุด
- งบปรับปรุง/ซ่อมกล้อง/เครื่องฉาย
- ติดม่านบังแสงหน้าต่าง
- ชุดทดลองพลังงานแสง 6 ชุด
- เครื่องคอมฯ 6 ชุด พร้อมโต๊ะ เก้าอี้
- ซีดี
- ชุดการสอนวิทย์ ป.1 - ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 193 ถ.ชัยชุมพล
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Design By Miss Supaporn Yannasut E-mail--->syannasut@hotmail.com