ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  ภารกิจ  และกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ 1

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เป้าหมาย 1

ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจได้มากกว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2551

 

 

ภารกิจ 1

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ก.      ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์

 

 

 

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดทำและการบูรณาการแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อตอบสนองคุณลักษณะของการทำให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครอง และบริหาร ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านเชิดชูคุณธรรม

 

 

ข.       ด้านการพัฒนาบุคลากร

 

กลยุทธ์ 1

ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กลยุทธ์ 2

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในทุกระดับให้มีคุณภาพ  โดยในปี 2547 จะฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 150,000 คน และจะดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปี 2551

 

 

กลยุทธ์ 3

พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริมกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบการศึกษาทางไกล  ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ระบบอินเตอร์เน็ต  หรือระบบอื่น ๆ

 

 

กลยุทธ์ 4

ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

.      ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น

 

 

 

กลยุทธ์ 1

พัฒนาระบบงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 2

กำหนดแนวทางการบริหารเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

 

กลยุทธ์ 3

พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

.       ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

 

 

กลยุทธ์ 1

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบหน่วยต่อหน่วย และแบบพหุสัมพันธ์

 

 

กลยุทธ์ 2

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของท้องถิ่น

 

 

ภารกิจ 2

พัฒนาระบบการจัดการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

 

กลยุทธ์ 1

ศึกษาพัฒนาและวางระบบการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 2

จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 3

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ

 

 

กลยุทธ์ 4

สร้างมาตรฐานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 5

ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้าใจเรื่องมาตรฐานการให้บริการและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 6

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทาง  Internet Web Site  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thailocalgov.net

 

 

ภารกิจ 3

ส่งเสริมให้มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์

 

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการประเมินผลจากประชาชนผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะแรก ปี 2546-2551

 

ยุทธศาสตร์ 2

พัฒนาระบบการกำกับดูแลภาคประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

 

 

เป้าหมาย 2

ประชาชนได้รับการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส และสามารถเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในปี 2547

 

 

ภารกิจ 1

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

กลยุทธ์ 1

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 2

กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นปฏิบัติ  และใช้เป็นหลักในการประเมินวัดผลงานของแต่ละท้องถิ่น

 

 

ภารกิจ 2

สร้างกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

.      ตรวจสอบด้านภาพรวมขององค์กร

 

 

 

กลยุทธ์ 1

กำหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 2

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ

 

 

กลยุทธ์ 3

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสร้องทุกข์ ร้องเรียน เรื่องความโปร่งใสของท้องถิ่นโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

 

กลยุทธ์ 4

วางมาตรการในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนทุจริตของท้องถิ่นให้เกิด    ความรวดเร็ว  และได้ผลอย่างแท้จริง   โดยระดมความร่วมมือจากผู้ปกครองท้องที่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

.      ตรวจสอบด้านการเงินการคลังท้องถิ่น

 

 

 

กลยุทธ์ 1

ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบขบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

 

 

กลยุทธ์ 2

จังหวัด  อำเภอ   เป็นหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 3

ให้ความรู้ประชาชนเพื่อเข้ามาตรวจสอบข้อมูล ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

 

 

ภารกิจ 3

สร้างกลไกให้ภาครัฐตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการกำกับดูแลภาครัฐ เพื่อให้มีการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง อย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 2 ครั้งต่อปี

 

เป้าหมาย 3

ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการปกครองตนเอง การกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมภายในปี 2551

 

 

ภารกิจ 1

พัฒนารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกำหนดรูปแบบการปกครองตนเอง

 

 

กลยุทธ์

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะพิจารณาและตัดสินใจการเข้าไปมีส่วนร่วมตามกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์  หรือประชามติ

 

 

ภารกิจ 2

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

.      การมีส่วนร่วมด้านองค์กรและแผน

 

 

 

กลยุทธ์ 1

จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 2

ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กลยุทธ์ 3

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะพิจารณาและตัดสินใจการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ข.      มีส่วนร่วมด้านการเงินการคลังท้องถิ่น

 

กลยุทธ์

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณการจัดเก็บรายได้   และการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น

 

3วิสัยทัศน์ของ มท. ..2546-2551

BACK

หน้าที่ของสถ.4