เทศบาลหมดวาระเมื่อไร
เทศบาลหมดวาระเมื่อไร
สงสัย [ วันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 16:38 น. ]

เทศบาลเมืองทุ่งสง หมดวาระ 24 เมษายน2551 รับสมัคร วันที่ 28เม.ย.2551-2 พค.2551เลือกตั้งประมาณ 1มิย.หรือ 8 มิย.
โดยคุณ หายสงสัยรึยัง [ วันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 20:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ขอบคุณหลายเด๋อ
โดยคุณ คนอยากรู้ [ วันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 20:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

แล้วเลือกใครดีล่ะ
โดยคุณ สาวออฟฟิศ [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 10:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

เทศบาลคงไม่หมดวาระค่ะ แต่คณะผู้บริหารนี่สิจะหมดวาระ......(จริงป่าว)
โดยคุณ แอร์กี่ [ วันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 09:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

เออจิง สมาชิกสภาหมดวาระการดำรงตำแหน่ง แต่นายก ต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2549 แล้ว เพราะทุจริตต่อหน้าที่ เอาศูนย์บริการสาธารณสุข ไปให้บริษัทเอกชน ที่ตนเองมีหุ้นส่วนใช้ โดยหุ้นส่วนบริษัท เซ็นบันทึกสัญญากันเอง โดยไม่มีปลัดเทศบาลหรือนิติกร ของเทศบาลเมืองทุ่งสงลงชื่อ นายทรงชัย ลงชื่อในฐานะ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้ หจก. เพื่อสุขภาพทุ่งสง
แต่ไม่มีใครรู้
มีเอกสารอ้างถึง 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2. คำพิพากษา ศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดำที่ 4/2546 หมายเลขแดง
ที่ 35/2546 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2546
3.สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง
4.สำเนาบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง กับ หจก. เพื่อ สุขภาพทุ่งสง
5.บัญชีรายชื่อเทศบาลที่เป็นหน่วยบริการและรับเงินจัดสรรจาก สปสช.
6.ใบแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินจาก สปสช. ให้ หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง
นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้เข้าร่วมลงทุนและจดทะเบียนหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด กับพวก รวม 4 คน ณ สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อว่า หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ต่อมา วันที่ 25 กันยายน 2549 ซึ่งห่างจากวันจดทะเบียน เพียง 21 วันนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ได้ให้หุ้นส่วนผู้จัดการของ หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง คือ นายแพทย์ล้วน เข้าทำสัญญาข้อตกลงกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งตนเองดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี โดยมิได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ยินยอม มอบ อาคาร ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง สัญญารับเป็นหน่วยบริการเพื่อรักษาพยาบาลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยอ้างสถานที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นสถานที่ดำเนินการของหจก. เอง และใช้ชื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า PCU ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสง รหัสหน่วย 12425 และขอรับเงินสนับสนุนตามอัตราต่อหัวประชากร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549
หจก. เพื่อสุขภาพทุ่งสง ซึ่งไม่มีสถานประกอบการเป็นของตนเอง ไม่มีการลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ได้รับความร่วมมือจากการทุจริตต่อหน้าที่ของนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นำบุคคลากร อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงาน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปทำสัญญาข้อตกลงยินยอมมอบให้ หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง ซึ่งตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ ไปใช้ในกิจการของ หจก. เพื่อสุขภาพทุ่งสง จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2550 หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง มีกำไร จ่ายโบนัสให้กับพนักงานและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ด้วย
เหล่าผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ล้วนแต่เป็น
หุ้นส่วนของ หจก.เพื่อสุขภาพทุ่งสง ในขณะที่ทำสัญญาบันทึกข้อตกลง เทศบาลเมืองทุ่งสง มีปลัดเทศบาล มีนักกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารสัญญาข้อตกลงทุกชนิดของเทศบาล แต่คงจะยินยอม หรือถูกนายทรงชัยและพวกปิดบัง
ดังนั้นการกระทำของนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ถือได้ว่าเจตนาทุจริตต่อหน้าที่
มิได้รักษาประโยชน์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงและประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง หากเทศบาลดำเนินการเองเมื่อมีเงินเหลือจากการให้บริการ ย่อมสามารถจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น หรือจัดหายารักษาโรค ชนิดดี มารักษาให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ แทนการจ่ายเงินปันผลให้พวกตนเอง ซึ่งมิได้ลงเงินที่แท้จริงแต่ประการใด และที่สำคัญถือได้ว่านายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้น อันเข้า
ลักษณะต้องห้ามมิให้นายกเทศมนตรีกระทำ ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 จตุทศ(3) เป็นเหตุให้นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 ปัญจทศ(5) นับแต่วันที่25 กันยายน 2549
แต่ปัจจุบัน นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง และคณะผู้บริหาร ยังคงลงนามในเอกสารต่าง ๆของเทศบาลเมืองทุ่งสง และแต่งตั้งรองนายกคนใหม่ วิ่งเต้น ผู้มีอำนาจให้ช่วยเหลือเพื่อละเว้นกฎหมาย
การกระทำที่กล่าวมานี้ เจตนาจะทุจริต หวังประโยชน์อย่างชัดเจน
แต่ไม่มีใครรู้ รองนายกปรีชารู้แล้ว จึงลาออกมาตั้งทีมใหม่
โดยคุณ ลอกเขามา [ วันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 17:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ปรีชา นั้นแหละตัวสังคัง รับผิดชอบกองสาธารณสุขเองมิใช่หรือ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าขาดความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นไม่ควรเลือกปรีชาเป็นนายก
โดยคุณ อร่าม [ วันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 05:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

หจก. เพื่อสุขภาพทุ่งสง ได้ทำสัญญากับ สปสช.โดยควาเห็นชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ใช้อยู่ๆใครจะทำก็ได้ ต้องมีแพทย์ มีพยาบาล มี จพ.เภสัช ครบตามเกฌฑ์และปฎิบัติงานประจำ และต้องจัดบริการสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด เช่น ต้องมีแพทย์ประจำทุกวัน ทาง หจก.ก็จ้างแพทย์มาตรวจทุกวัน ต้องมีพยาบาล อย่างน้อย 4 คน ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้มาให้บริการ ย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน โรคที่ทาง หจก.รักษาไม่ได้ก็จะส่งต่อไป รพ.อื่นเช่น มอ. ศิริราช จุฬา รามา ฯลฯ ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ทาง หจก.ตามจ่ายเงินแทนผู้ป่วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางเทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีอยู่ในเทศบัญญัติและไม่มีกฎหมายรองรับ โครงการส่งเสริมสุขภาพดีๆ ทาง หจก.ก็ได้ดำเนินการทำ เช่น โครงการออกกำลังกายแบบโยคะ โครงการลดการแพร่เชื้อของผู้ป่วยวัณโรคเมือพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทาง หจก.จะจ้างให้หยุดงานอยู่กับบ้านแล้วพยาบาลจะนำยาไปให้กินที่บ้านทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ชุมชน โครงการคัดกรองความดัน เบาหวาน มะเร็งซึ่งจะออกไปให้บริการถึงชุมชน
ในคลินิกบริการที่ศูนย์ ได้มีการตกแต่งสถานที่ให้น่าใช้บริการ จัดให้มีคลินิกเฉพาะโรค เช่นทุกวันพฤหัสมีคลินิกเบาหวานจะมีอาหารเช้าเลี้ยงผู้ป่วยหลังจากเจาะเลือด
สิ่งเหล่านี้ผู้ที่ไดรับประโยชน์โดยตรงคือประชาชาชนทั้งนั้น
เนื่องจาก หจก. เพื่อสุขภาพทุ่งสง ได้ให้บริการสุขภาพแทนเทศบาล ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่จ้องใช้อาคารของเทศบาล เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน ไม่อยากให้เอาเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนไปเกี่ยวของกับการเมืองเลย ทาง หจก.ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นตลอดเวลา และยินดีจะให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน
และทาง หจก.ขอชี้แจงว่าขณะนี้ นายกทรงชัย ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนใน หจก. และทาง หจก.ไม่เคยจ่ายเงินโบนัสหรือเงินใดๆให้กับนายกแม้แต่บาทเดียว
โดยคุณ ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์ [ วันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2551 เวลา 17:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ปรีชา อร่ามวิทย์ เป็นเทศมนตรี 1 สมัย 4 ปี เป็นรองนายก 1 สมัย 4 ปี รวม 2 สมัย 8 ปี ทำอะไรเป็นผลงานบ้าง เห็นสร้างแต่ปัญหามาโดยตลอด คิดว่าคนจีนและคนในตลาดทุ่งสง คงจะพิจารณาได้
โดยคุณ คนในหลาด [ วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 06:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ทรงชัยเป็นเทศมนตรี 1 สมัย(สมัยหมอแรก)เคยทำอะไรเป็นผลงานและย้อนไปอีก ก่อนมาเล่นการเมืองเคยทำอะไรให้กับสังคมเมืองทุ่งสงบ้าง พิจารณาดู ยิ่งสมัยนี้กลับโกงกินหนักคนในหลาดรู้ดี
โดยคุณ คนรู้ทัน [ วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 20:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

หจก. เพื่อสุขภาพทุ่งสง
อยู่ที่ไหน ผมอยู่มาหลายปีแต่ม่เคยเห็นและรักาษา
คนจริงหรือป่าว
แล้วนายกตอนนี้ทำอะไรบ้างให้กับเทศบาล
ขอแบบเป็นชิ้นเป็นอันน่ะ
โดยคุณ เด็กทุ่งสง [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 10:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10


โปรดอ่านกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน
อันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. เว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
ขอเชิญร่วมตอบคำถามคะ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ตรวจสอบ พิมพ์ตัวเลขนี้เป็นเลขอารบิก ๘๑๑๙
ส่งไฟล์ภาพ (ไม่เกิน 50 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]