โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551
 

1. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปีที่ 1 และปีที่ 2 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดี มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินการลดแยกขยะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2551 โดยประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้โรงเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขี้น

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียนและชุมชนโดยรอบโรงเรียน

 

3.ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551

 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

1. ขอรับใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th

2. การส่งใบสมัครส่งได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด และส่วนรณรงค์ ชั้น 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2298-5738 โทรสาร 0-2298-5738 , 0-2298-5627, 0-2298-5631

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมชี้แจงโครงการฯ และอบรมเสริมทักษะกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินและการมอบรางวัลระดับจังหวัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินโรงเรียนชนะเลิศระดับจังหวัดจำนวน 6 โรงเรียน และจัดพิธีมอบรางวัล
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินและการมอบรางวัลระดับภาค
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 พิจารณาคัดเลือกและตัดสินโรงเรียนชนะเลิศระดับภาค จำนวน 6 โรงเรียน และพิธีมอบรางวัล
ขั้นตอนที่ 5 การตัดสินและการมอบรางวัลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิจารณาคัดเลือกและตัดสินโรงเรียนชนะเลิศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน และจัดพิธีมอบรางวัล
ขั้นตอนที่ 6 การตัดสนและการมอบรางวัลระดับประเทศ

1. โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภาคและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศพิจารณาในเบื้องต้น

2. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพิจารณาตัดสินโรงเรียน

3. มอบรางวัลในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 วันสิ่งแวดล้อมไทย

***โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศในปี 2549และ 2550 ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างระดับประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัครเข้าร่วมประกวดในปี 2551***
 
5. เงื่อนไขการเสนอโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อเข้าร่วมประกวด

1. เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. เป็นโครงการที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน

3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน

4. โครงการฯ สามารถแสดงผลงานที่ตรวจสอบ ติดตามและขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง

5. มีแผนการดำเนินงานโครงการฯอย่างชัดเจน

 

6. เงินรางวัล

รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับจังหวัด
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัดจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  3,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  2,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ระดับภาค
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับภาคจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ระดับประเทศ
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับประเทศจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและคอมพิวเตอร์
รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและคอมพิวเตอร์
 
***หมายเหตุ*** กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ระยะเวลา การดำเนินการ
ม.ค. - พ.ค. 51 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับสมัคร
เม.ย. - พ.ค. 51 ประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อมอบรมเสริมทักษะ การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
มี.ค. - เม.ย. 51 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
พ.ค. 51 คัดเลือกและตัดสินหาโรงเรียนผู้ชนะเลิศ การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับจังหวัด
มิ.ย. 51 มอบรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด
มิ.ย. - ก.ค. 51 คัดเลือกและตัดสินโรงเรียนผู้ชนะเลิศ การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค
ก.ย. 51 สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมอบรางวัลระดับภาค
ก.ย. 51 โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภาคนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ ระดับประเทศ
ก.ย. - พ.ย. 51 คณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศ
พ.ย. 51 ประกาศผลชนะเลิศการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2551
4 ธ.ค. 51 พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประเทศ
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร