ที่มา :  พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) และเสฐียรพงษ์  วรรณปก.  มณีแห่งปัญญา:หนังสือคู่มือสำหรับนักบริหาร.--กรุงเทพฯ :
                    ธรรมสภา, (2546)

สุนีย์  ประดู่ : พิมพ์

อัจฉรา  แผ่นทอง : ออกแบบ จัดทำ

[อ่านบทความย้อนหลัง]