ถ้าไปเลือกตั้งไม่ได้ต้องทำอย่างไร

 
 

 หากรู้ว่าตนเองจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ต้องแจ้งนายอำเภอหรือปลัดเทศบาลล่วงหน้า 7 วัน ถ้าไม่ใช่เหตุอันสมควร นายอำเภอหรือปลัดเทศบาลจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเลือกตั้ง

 
 

หลังวันเลือกตั้ง 30 กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้โอกาสผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไปแจ้งเหตุผลหลังประกาศชื่อนั้นอีก 60 วัน

 
   นายอำเภอหรือปลัดเทศบาล จะพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการแจ้งเหตุ แล้ว กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ซึ่งจะถูกตัดสิทธิการสมัครและการคัดค้านการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายหรือร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และการเข้าชื่อเสนอถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ และการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น