รัฐสภาคืออะไร

 

รัฐสภา คือสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 

สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสองแบบคือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (หนึ่งเขตหนึ่งคน) 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน มีวาระ 4 ปี

 

วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง (แบบรวมเขตเบอร์เดียว) มีวาระ 6 ปี