"...ของผู้เป็นสวามีของนางวิทยาเทวี (พระศิวะ)"

"ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านผู้เป็นเจ้าแห่งป่าพระองค์นั้น ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านผู้เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งมวลพระองค์นั้น ชนทั้งหลายผู้เคารพต่อพระศิวะ คิดว่าของอันท่านผู้เจริญนี้ จะพึงให้มีอยู่ในที่นี้ จึงมาเพื่อประโยชน์ (นั้น)""ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผล (ประโยชน์) จักมีแก่ชนเหล่านั้น"

ศิลาจารึกหลักนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาช่องคอย ร่อนพิบูลย์ศิลาจารึกวัดมเหยงค์ พุทธศตวรรษที่ 12-14

ศิลาจารึกวัดเสมาเมืองอันเป็นต้นเค้าของการใช้คำว่า "สวัสดี" ในการทักทายของไทย พ.ศ. 1318


เทวสถาน... อัลบั๊มภาพ แผนที่เมืองนคร